Niech mnie strze­że Twa Świę­ta Krew, niech mnie chro­ni Twe Świę­te Ciało …
Nagra­nie z IX Edy­cji Ogól­no­pol­skich Warsz­ta­tów Litur­gicz­no — Muzycz­nych w Kra­ko­wie — Łagiew­ni­kach  w 2008 roku
Niech ta Świę­ta Krew chro­ni nas w tym tak trud­nym czasie