Komu­ni­kat Epi­sko­pa­tu o szcze­pion­kach Astra-Zene­ka i John­son & John­son — poważ­ny sprze­ciw moralny.

https://episkopat.pl/bp-wrobel-technologia-produkcji-szczepionek-astrazeneca-i-johnsonjohnson-budzi-powazny-sprzeciw-moralny/

https://episkopat.pl/prezentacje-stanowiska-w-sprawie-szczepionek-przeciw-covid-19-firm-astrazeneca-i-johnsonjohnson/

Cytat:

Bp Wró­bel zauwa­żył, że w prze­ci­wień­stwie do pierw­szych szcze­pio­nek korzy­sta­ją­cych z tech­no­lo­gii opar­tej na mRNA i nie budzą­cych istot­nych zastrze­żeń moral­nych, w pro­duk­cji szcze­pio­nek Astra­Ze­ne­ca i Johnson&Johnson korzy­sta się z linii komór­ko­wych stwo­rzo­nych na mate­ria­le bio­lo­gicz­nym pobra­nym od abor­to­wa­nych pło­dów. „Ten fakt budzi poważ­ny sprze­ciw moral­ny” – napi­sał i dodał, że „kato­li­cy nie powin­ni godzić się na szcze­pie­nie tymi szczepionkami”.

Pozdra­wia­my

MWT