Zaproszenie na:
Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa
15–19.11.2021 r.

Sło­wo Życia: „Teraz radu­ję się w cier­pie­niach za was i ze swej stro­ny w moim cie­le dopeł­niam bra­ki udręk Chry­stu­sa dla dobra Jego Cia­ła, któ­rym jest Kościół”. (Kol 1,24)

Temat: Misja kapłań­ska w ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa

Gdzie: Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa,  Dom Misyj­ny św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie  Ul. Św. Kaspra del Bufa­lo 2/18 ; www. sanktuarium.cpps.pl

Kon­takt: ks. Bogu­sław CPPS tel. 34 362 08 00; lub 694 451 259 e-mail: boguslaw@odkupieni.pl ;

Zgło­sze­nia do: 12.11.2021 r.

Ofia­ra: 280 zł

Proś­ba: O zabra­nie wła­snych alb.

Roz­po­czy­na­my 15.11.21r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Koń­czy­my w pią­tek 19.11.21 r. śnia­da­niem i kawą ok. godz. 10.00.

Moż­li­wość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych reko­lek­cjach !

Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC oraz Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

15–19.11.2021 r.

Temat: Misja kapłań­ska w ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa

Sło­wo życia: „Teraz radu­ję się w cier­pie­niach za was i ze swej stro­ny w moim cie­le dopeł­niam bra­ki udręk Chry­stu­sa dla dobra Jego Cia­ła, któ­rym jest Kościół”. (Kol 1,24)

Pro­wa­dzą Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Plan:

Ponie­dzia­łek 
15.11.2021 r.

18.00 Kola­cja

19.30 Zawią­za­nie wspól­no­ty i Kon­fe­ren­cja wstęp­na o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa

20.30 Wyj­ście na Apel Jasno­gór­ski,

 Cisza noc­na

Wto­rek 16.11.2021 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja I

10.45 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

-pra­ca indy­wi­du­al­na

13.00 Obiad

16.00 Kon­fe­ren­cja II

16.45 Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

17.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia (Wypo­min­ki)

17.30 Msza świę­ta w koście­le

18.30 Kola­cja

20.30 Spo­tka­nie wspól­ne (wymia­na doświad­czeń)

- Na zakoń­cze­nie Apel Jasno­gór­ski. Cisza noc­na

Śro­da 17.11.2021 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja III

10.45 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

-pra­ca indy­wi­du­al­na

13.00 Obiad

15.30 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne

16.00  Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

(oka­zja do Sakra­men­tu Poku­ty)

17.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia (Wypo­min­ki)

17.30 Msza świę­ta w koście­le

18.30 Kola­cja

20.30 Spo­tka­nie wspól­ne (wymia­na doświad­czeń)

- Na zakoń­cze­nie Apel Jasno­gór­ski. Cisza noc­na

Czwar­tek 18.11.2021

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja IV

10.45 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

-pra­ca indy­wi­du­al­na

13.00 Obiad

16.00 Kon­fe­ren­cja V

16.45 Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

17.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia (Wypo­min­ki)

17.30 Msza świę­ta w koście­le

18.30 Kola­cja

20.30 Spo­tka­nie wspól­ne (wymia­na doświad­czeń)

- Na zakoń­cze­nie Apel Jasno­gór­ski. Cisza noc­na

Pią­tek 19.11.2021r.

8.00 Msza św. Te Deum

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Zakoń­cze­nie Reko­lek­cji !

AMDG !