Celem naszych spo­tkań w ramach Wie­czer­ni­ków Krwi Chry­stu­sa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Prze­naj­droż­szej Krwi Nasze­go Pana. 

Ser­decz­nie Zapra­sza­my Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa ! 

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18 Czę­sto­cho­wa: Zgło­sze­nia indy­wi­du­al­ne i grup: biu­ro sank­tu­arium w godz.8.00–15.00  tel. 0048 668 402 228. Prze­wi­dzia­ne ter­mi­ny: 9.10.21;;

Plan:

15.30 Moż­li­wość odwie­dze­nia księ­gar­ni Wydaw­nic­twa „Pomoc”

16.00 Modli­twa do Ducha Świę­te­go oraz Lita­nia do Krwi Chry­stu­sa

-Modli­twa przed reli­kwia­mi Krwi Chry­stu­sa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła

16.30 Nauka / Kate­che­za / kon­fe­ren­cja o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa

17.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy świę­tej

17.30 Msza Świę­ta

18.30 Prze­rwa

19.00 Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

- modli­twa, Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa z roz­wa­ża­nia­mi, cisza

- bło­go­sła­wień­stwo (przej­ście przez kościół z NŚ)

- Zawie­rze­nie Krwi Chry­stu­sa sie­bie samych, rodzin i para­fii

- bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem (w zależ­no­ści od ilo­ści osób indy­wi­du­al­ne bądź zbio­ro­we — przej­ście przez kościół)

20.00 Bło­go­sła­wień­stwo dewo­cjo­na­liów itp.

Zakoń­cze­nie

Oka­zja do Sakra­men­tu Poku­ty od 17.15