W dniach 5–7 listo­pa­da w Domu św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie mia­ło miej­sce spo­tka­nie odpo­wie­dzial­nych we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa – Rad Pod­re­gio­nów i Rady Kra­jo­wej WKC.

Spo­tka­nie mia­ło dwie czę­ści – ducho­wą ( jutrz­nia, kon­fe­ren­cja o syno­dzie, ado­ra­cja, roz­wa­ża­nie, Eucha­ry­stia) i robo­czą (orga­ni­za­cja czu­wa­nia noc­ne­go i m.in. aktu­al­na sytu­acja WKC w Podregionach)

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Głów­nym tema­tem spo­tka­nia było przy­go­to­wa­nie noc­ne­go czu­wa­nia Wspól­no­ty na Jasnej Górze, któ­re odbę­dzie się 18/19 grud­nia br. w kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej. Usta­lo­no głów­ny temat i pro­gram czu­wa­nia oraz przy­dzie­lo­no szcze­gó­ło­we tema­ty na poszcze­gól­ne godzi­ny czu­wa­nia oraz obo­wiąz­ki przy orga­ni­za­cji czuwania.

Głów­nym tema­tem czu­wa­nia będzie: „Rodzi­na dro­gą do świę­to­ści”.

  1. Mał­żon­ko­wie, rodzi­ce – pod­re­gion Zamojski.
  2. Dzie­ci – pod­re­gion Swarzewski,
  3. Dziad­ko­wie – pod­re­gion Częstochowski.
  4. Rodzi­na (wie­lo­po­ko­le­nio­wa) jako całość – pod­re­gion Ożarowski

W każ­dej czę­ści pro­gra­mu posił­ku­je­my się m.in. taki­mi zagad­nie­nia­mi, pamiętając
o głów­nym temacie:

- rela­cje,
— oka­zy­wa­nie miłości,
— przy­kład dla innych,
— wycho­wa­nie, rola dziad­ków, rodzeństwa,
— wspie­ra­nie się w pro­ble­mach i trud­no­ściach życiowych,
— przy­kła­dy z Biblii (dzie­ci, rodzi­ców, dziad­ków , rodzi­ny) – mogą być cytaty
— nie­peł­no­spraw­ność, cho­ro­ba w rodzi­nie – jaki ma wpływ na innych
— moja rodzi­na – w czym mnie uświęca?
— podzię­ko­wa­nia Mat­ce Bożej za rodzi­nę, za kogoś kon­kret­ne­go z rodziny….

- i inne zagad­nie­nia – (owoc­nych odkryć życzymy!)

Świa­dec­twa – koniecz­ne w każ­dej czę­ści tematu!

W każ­dej czę­ści pro­gra­mu odma­wia­my jed­ną tajem­ni­cę czę­ści Rado­snej różańca.

Dobór pie­śni i zespół muzycz­no-śpie­wa­ją­cy – orga­ni­zu­je każ­dy podregion. 

22.15 – 23.05 Pod­re­gion
Zamojski 
Mał­żon­ko­wie, Rodzice I tajem­ni­ca- Zwiastowanie
23.05 – 23.55 Sio­stry MSC
(Misjo­nar­ki)
  II tajem­ni­ca – Nawiedzenie 
01.00 – 1.30 Sio­stry ASC
(Ado­ra­tor­ki)
Róża­niec do Krwi Chrystusa  
1.30 – 2.15 Pod­re­gion Swarzewski Dzie­ci III tajem­ni­ca – Naro­dze­nie PJ
2.15 – 3.00 Pod­re­gion Częstochowski Dziad­ko­wie IV tajem­ni­ca – Ofia­ro­wa­nie PJ
3.00 – 3.45 Pod­re­gion Ożarowski Rodzi­na jako całość V tajem­ni­ca – Odna­le­zie­nie PJ

 Tra­dy­cją noc­ne­go czu­wa­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa jest przede wszyst­kim podzię­ko­wa­nie Bogu i Mat­ce Bożej za minio­ny rok oraz proś­ba o bło­go­sła­wień­stwo na nowy rok. Będzie więc oka­zja dzię­ko­wać za nasze rodzi­ny, odda­wać je w opie­kę Mat­ce Bożej, prosić 
o potrzeb­ne łaski.