Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Die­ce­zji San­do­mier­skiej w Pod­re­gio­nie Zamoj­skim, ma opie­ku­na die­ce­zjal­ne­go i jest nim ks. Hen­ryk Król, pro­boszcz para­fii pw. MB Kró­lo­wej Pol­ski w Nowej Dębie, gdzie ist­nie­je WKC. 

Ksiądz Hen­ryk jest żywo zain­te­re­so­wa­ny Wspól­no­tą Krwi Chry­stu­sa i na jego zapro­sze­nie
28 maja br. w para­fii MB Kró­lo­wej Pol­ski w Nowej Dębie miał miej­sce dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty  z całej die­ce­zji. Na spo­tka­nie przy­by­li przed­sta­wi­cie­le WKC z para­fii Ostrow­ca Świę­to­krzy­skie­go, Tar­no­brze­ga, Cho­le­wia­nej Góry i Nowej Dęby. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li rów­nież przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia Krwi Chry­stu­sa m.in. z Tar­no­brze­ga, Bara­no­wa San­do­mier­skie­go, Maj­da­nu Kró­lew­skie­go.
Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się o godz. 10.00 kon­fe­ren­cją ks. Hen­ry­ka o two­rze­niu domo­we­go Kościo­ła w rodzi­nach. Ks. Hen­ryk stwier­dził, że do pod­ję­cia tego tema­tu zain­spi­ro­wał go arty­kuł ks. Krzysz­to­fa CPPS w ostat­nim nume­rze „Żyć Ewan­ge­lią”.  Po kon­fe­ren­cji była ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, modli­twa różań­cem do Krwi Chry­stu­sa i po krót­kiej prze­rwie Msza świę­ta. Po Mszy świę­tej – aga­pa i radość spo­tka­nia we wspól­no­cie — po okre­sie zaka­zów i obostrzeń pan­de­micz­nych — w tak sze­ro­kim gro­nie. Nie zabra­kło rów­nież świa­dectw m. in.: o mocy modli­twy za innych, o odczu­wal­nym wspar­ciu Wspól­no­ty w trud­nych życio­wych wyda­rze­niach, o zagro­że­niu rodzi­ny jakim jest alko­ho­lizm i wal­ce z nało­giem, o rado­ści bycia we Wspól­no­cie, któ­ry­mi dzie­li­li się uczest­ni­cy spo­tka­nia.  Spo­tka­nie zakoń­czy­li­śmy Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go o 15:00. 

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa! 

Cze­sła­wa Nowak