W dniu 02.06.2022 roku w die­ce­zji San­do­mier­skiej wstą­pi­ło do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa pięć osób. W Cho­le­wia­nej Górze w para­fii p.w. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Marii Pan­ny odpra­wio­na zosta­ła Msza świę­ta w tej inten­cji. Prze­wod­ni­czył pro­boszcz para­fii ks. Grze­gorz Stę­pień i ks. Filip Pię­ta , któ­ry gło­sił kaza­nie i przyj­mo­wał nowych człon­ków do WKC. Przed Mszą św.  była ado­ra­cja Pana Jezu­sa w  Naj­święt­szym Sakra­men­cie przez WKC i miej­sco­wych para­fian , szcze­gól­nie dopi­sa­ła mło­dzież. Odpra­wio­ne zosta­ło rów­nież nabo­żeń­stwo czerw­co­we. Po Mszy św. odby­ło się jesz­cze spo­tka­nie człon­ków wspól­no­ty z ks.Filipem na słu­cha­niu Sło­wa Boże­go i jego roz­wa­ża­nia , przed­sta­wie­nie spraw bie­żą­cych wspól­no­ty, wła­sne­go świa­dec­twa z życia  ‘Sło­wem Życia” lub doświad­cze­nia.  Zakoń­cze­nie tego wyda­rze­nia utrwa­lo­no zdjęciem.

Maria Kazi­mier­czak

zdję­cia udo­stęp­ni­ła Cze­sia: KLIKNIJ TU