12 czerw­ca w  Domu Misyj­nym Świę­te­go Ducha w Łabuń­kach odbył się dorocz­ny odpust. Mszy Świę­tej prze­wod­ni­czył i kaza­nie wygło­sił ks. Andrzej Łuszcz, pro­boszcz para­fii MB Szka­plerz­nej i Św. Domi­ni­ka w Łabu­niach. Wśród licz­nych zapro­szo­nych gości byli mię­dzy inny­mi: Ks. Daniel Mokwa CPPS — pro­win­cjał Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce, Ks. Igna­cy CPPS, Ks. Cze­sław Galek — kape­lan sióstr Fran­cisz­ka­nek, Sio­stry Fran­cisz­kan­ki Misjo­nar­ki Maryi Nie­po­ka­la­nej z Łabuń, na cze­le z sio­strą prze­ło­żo­ną, kapła­ni z deka­na­tu oraz oso­by świec­kie zaan­ga­żo­wa­nie we Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa, dobro­dzie­je, przy­ja­cie­le i sym­pa­ty­cy Domu Świę­te­go Ducha i Hospi­cjum San­ta Gal­la. W uro­czy­sto­ści wzię­li udział licz­nie przed­sta­wi­cie­le Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Zamo­ścia, Lubli­na, Świd­ni­ka, Kra­śni­ka wraz z ks. Toma­szem, opie­ku­nem WKC, Cho­le­wia­nej Góry i Tar­no­brze­ga.
Uro­czy­stość roz­po­czę­ła Eucha­ry­stia, w któ­rej czyn­nie uczest­ni­czy­ła Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa poprzez czy­ta­nia, psalm, dary ołta­rza nie­sio­ne w pro­ce­sji. Msza Świę­ta zosta­ła  zakoń­czo­na pro­ce­sją  i hym­nem „Te Deum”.

Nie zabra­kło sma­ko­ły­ków (pie­ro­gi, cia­sta i in.) przy­go­to­wa­nych przez panie z Koła Gospo­dyń z Łabu­niek Pierw­szych i Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa ze Świd­ni­ka i Zamo­ścia.  Odpust swo­im wystę­pem uświet­nił zespół muzycz­ny Czer­wo­ne Korale.

zdję­cia: od Cze­si: KLIKNIJ TU , od Czar­ne­go Kota: KLIKNIJ TU