Spo­tka­nie for­ma­cyj­ne WKC, jed­no­dnio­we, dnia 12 czerw­ca 2022roku dla wszyst­kich chęt­nych w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.
W dniu 12 czerw­ca 2022 roku spo­tka­li­śmy się na sku­pie­niu jed­no­dnio­wym, w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim, dla Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych i wszyst­kich chętnych.

 Spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy modli­twą poran­ną oraz kon­fe­ren­cją ks. Seba­stia­na Pię­tę.
Tema­tem kon­fe­ren­cji było Zesła­nie Ducha Świę­te­go na Apo­sto­łów. 
W kon­fe­ren­cji powie­dział ks. mię­dzy innymi:

       Czło­wiek po grze­chu pier­wo­rod­nym, to nie tyle czło­wiek, któ­ry ma wyrzu­ty sumie­nia: ale został pozba­wio­ny pew­nych darów. Żyje jak­by w otu­ma­nie­niu, nie odróż­nia dobra od zła itd.  I Bóg mówi  do tego czło­wie­ka, jak­by chciał powie­dzieć,  Czy Ty mnie pozna­jesz? Czy pozna­jesz swo­je­go Ojca?
W sta­rym testa­men­cie mówi przez pro­ro­ków i przez Anio­łów.
 I wresz­cie przy­cho­dzi Jezus.  Peł­nia obja­wie­nia,  On przez Swo­ją ofia­rę doko­nu­je peł­ni odku­pie­nia.
I gdy­by się na tym skoń­czy­ło, to Chry­stus był­by jedy­nym zba­wio­nym czło­wie­kiem, bo to ON zło­żył ofia­rę, ON zasłu­żył na zmar­twych­wsta­nie i życie wiecz­ne.
Resz­ta ludzi zosta­ła by w takiej sytu­acji w jakiej była.
Ale tak nie jest!!!
Jest Duch Świę­ty, przez któ­re­go wszyst­kie dary wysłu­żo­ne przez Chry­stu­sa roz­cho­dzą się na cały świat.
Wie­lu z nas wszyst­ko wie teo­re­tycz­nie.  Dopie­ro Duch świę­ty: ten Ogień; To ude­rze­nie, ta MOC i SIŁA przy­cho­dzi i spra­wia, że my tu dzi­siaj może­my doty­kać się Gol­go­ty przez zna­ki sakra­men­tal­ne.
Są to sło­wa kon­se­kra­cji: przyjdź i uczyń  ten chleb i to wino w Cia­ło i Krew Two­ją dla nas i nasze­go zba­wie­nia.
A więc korzy­staj­my z darów, któ­ry­mi obda­rzył nas Duch świę­ty, kar­miąc się Eucha­ry­stią i Sło­wem Bożym. 
Zawsze zapra­szaj­my Ducha Świę­te­go do wszyst­kich swo­ich spraw, do każ­de­go posta­no­wie­nia,  a będzie to dla nas z pożyt­kiem na życie wiecz­ne.
Moż­na też iść szyb­ko po swo­je­mu i nie zauwa­żyć zna­ków Ducha świę­te­go, któ­re nam zosta­wia, żeby przez te zna­ki docze­sne wpro­wa­dzić nas do świa­ta Boga Ojca.
Trze­ba tyl­ko iść powo­li i odczy­ty­wać te zna­ki.
A wte­dy kie­dy już doj­dzie­my przed Nie­biań­skie Drzwi uklęk­nie­my przed Chry­stu­sem i usły­szy­my:  Dotar­łeś do CELU. I oby tak było.
Temat for­ma­cyj­ny: „Sło­wo Boże posy­ła” prze­ka­za­ła nam Tere­sa Świ­der­ska — ani­ma­tor­ka die­ce­zjal­na, Die­ce­zji Warszawskiej.

Roz­wa­ża­li­śmy też Ewan­ge­lię w gru­pach , tema­tem była pieśń o miło­ści,  „Miłość nigdy nie usta­je” jest to nadzie­ja dla wie­lu z nas.

Na mszy Świę­tej do Wspól­no­ty wstą­pi­ła jed­na oso­ba z die­ce­zji siedleckiej.

Pod­czas homi­lii ks. Seba­stian nawią­zał do roze­sła­nia, mówił że każ­de­go Bóg posy­ła aby gło­sił Jego Same­go głow­nie przez swój przykład .

Następ­nie odby­ła się ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Takie spo­tka­nie Bóg i ja, potem otrzy­ma­li­śmy indy­wi­du­al­ne błogosławieństwo.

Po prze­rwie  nastą­pi­ły podzię­ko­wa­nia księ­dzu Seba­stia­no­wi, za posłu­gę bycia Mode­ra­to­rem pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go i opie­kę nad Wspólnotą.

Pro­gram słow­no-muzycz­ny przy­go­to­wa­ła die­ce­zja sie­dlec­ka, nawią­zu­jąc do posłu­gi kapłań­skiej w ogó­le . Krót­kie podzię­ko­wa­nia zło­ży­ły też poszcze­gól­ne die­ce­zje, pod­kre­śla­jąc  co odkry­ły w oso­bo­wo­ści księ­dza i jego posługi. 

W imie­niu pod­re­gio­nu podzię­ko­wa­nia zło­ży­li ani­ma­to­rzy pod­re­gio­nu Maria Krat­kow­ska i Jaro­sław Dziekański.

Ksiądz Seba­stian rów­nież podzię­ko­wał wszyst­kim za pięk­ne życze­nia, pole­cił naszej modli­twie swe­go następ­cę i oczy­wi­ście jego osobiście.

Potem nastą­pi­ło roze­sła­nie.  Ufam, że każ­dy bez­piecz­nie wró­cił do swo­ich domów.  Pra­gnę nad­mie­nić, że obec­nych na tym sku­pie­niu było ponad 60 osób.

Wszyst­kim życzę dobre­go cza­su waka­cji z Duchem Świę­tym, i do zoba­cze­nia po waka­cjach. Zapra­szam tez wszyst­kich do udzia­łu w róż­nych reko­lek­cjach w Naszym Domu w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.
Ter­mi­ny na stro­nie internetowej.

                                                                                          Elżbieta

zdję­cia udo­stęp­ni­ła Elż­bie­ta: KLIKNIJ TU