Boże Cia­ło w 2022 roku w para­fii Ducha Św. i NMP Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie –Koź­lu.

W tym roku na jed­nym ze spo­tkań gru­py Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa posta­no­wi­li­śmy, że będzie­my robić ołtarz na Boże Cia­ło razem z gru­pą Brac­twa Szka­ple­rza Świę­te­go, ponie­waż też razem się modli­my. Projekt 

ołta­rza powstał zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­nie na spo­tka­niu. Otwo­rzy­li­śmy książ­kę „ Żyć Ewan­ge­lią” na stro­nie,
gdzie są czy­ta­ne ewan­ge­lie pod­czas pro­ce­sji Boże­go Cia­ła. Wszy­scy zaraz zgo­dzi­li się na sło­wa „Wy daj­cie im jeść”( Mt 14,13–21). Dalej to już nie było pro­ble­mu co jesz­cze ująć w banerze.

W pro­ce­sji bra­li­śmy udział z naszym sztan­da­rem, a na zakoń­cze­nie okta­wy szli­śmy jesz­cze z dużym różań­cem do Krwi Chry­stu­sa, któ­ry parę dni wcze­śniej otrzymaliśmy.

Bogu niech będą dzię­ki za te pięk­ne dni, że może­my jesz­cze obcho­dzić takie świę­ta, cho­ciaż tra­dy­cja powo­li zani­ka, bo coraz mniej widać dzie­ci, któ­re sypią kwiat­ki lub mło­dzie­ży, któ­ra włą­cza­ła­by się do obchodów.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

Kata­rzy­na