Wiel­ko­post­ne sku­pie­nie dla chęt­nych i człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa odby­ło się w  Domu Misyj­nym w Łabuń­kach 12.03.2022 r.  Sku­pie­nie pro­wa­dził ks. Filip Pię­ta CPPS. Mia­ło ono przede wszyst­kim cha­rak­ter ado­ra­cyj­ny i modli­tew­ny. Po wygło­szo­nej kon­fe­ren­cji na temat „Sło­wo Boże uzdra­wia” oraz św. Józef , jako słu­cha­ją­cy Sło­wa Bożego,

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

było wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i ado­ra­cja w ciszy . Moż­na było czu­wać przez cały dzień , więc podzie­li­li­śmy się na gru­py. W pro­gra­mie była rów­nież ; Eucha­ry­stia , Dro­ga Krzy­żo­wa , Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia , Róża­niec Maryj­ny i Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa. Głów­na inten­cja to modli­twa o pokój , zaże­gna­nie woj­ny na Ukra­inie i nawró­ce­nie Rosji.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Nie­któ­rzy przy­wieź­li dary dla uchodź­ców z Ukra­iny , któ­rych przyj­mu­ją misjo­na­rze w Domu Misyj­nym , gdzie trwa akcja pomocy.

 Maria

zdję­cia Czar­ny Kot» KLIKNIJ TU«