Reko­lek­cje para­fial­ne i Sku­pie­nie for­ma­cyj­ne dla WKC we Wro­cła­wiu pro­wa­dzo­ne przez ks. Igna­ce­go Jaku­biak CPPS

W dniach 12 ‑13 mar­ca 2022 w Para­fii Macie­rzyń­stwa Nie­po­ka­la­nej Dzie­wi­cy Maryi odby­ło się sku­pie­nie wszyst­kich grup para­fial­nych Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z die­ce­zji Wro­cław­skiej. Pla­no­wa­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać je zaraz po zakoń­cze­niu pere­gry­na­cja obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, ale z przy­czyn od nas nie­za­le­nych musie­li­śmy prze­su­nąć ter­min odda­jąc go w ręce naszej Mateń­ki. Tym więk­sza była nasza radość, kie­dy po upły­wie mie­sią­ca od pierw­sze­go ter­mi­nu sku­pie­nie doszło do skut­ku. Przy­je­chał do nas ks. Igna­cy. Cie­szy­li­śmy się bar­dzo z jego przy­jaz­du, bo w sku­pie­niu mogły uczest­ni­czyć oso­by star­sze dla któ­rych wyjazd do Czę­sto­cho­wy jest zbyt uciąż­li­wy. Było nas razem 33 oso­by i nasz kapłan ks. Ignacy.

Dzie­więć dni przed sku­pie­niem roz­po­czę­li­śmy nowen­nę do Krwi Chry­stu­sa pro­sząc o łaski i owo­ce Ducha Świę­te­go dla księ­dza i nas samych. Sku­pie­nie roz­po­czę­ło się w sobot­nie popołudnie.

Temat sku­pie­nia „Sło­wo Boże nawra­ca” sta­ło się punk­tem wyj­ścia do spon­ta­nicz­nych i oso­bi­stych świa­dectw życio­wych. Nie bra­ko­wa­ło rado­snych opo­wia­dań a wszyst­ko prze­pla­ta­ne było śpie­wem. Mimo że był to czas postu, wypeł­nia­ła nas radość bo jako Rodzi­na Krwi Chry­stu­sa byli­śmy razem

Wie­czo­rem zanim roz­po­czę­ła się Eucha­ry­stia ado­ro­wa­li­śmy nasze­go Pana w Naj­święt­szym Sakra­men­cie dzię­ku­jąc Mu za dar skupienia.

W nie­dzie­lę o godz. 13.00 odby­ła się uro­czy­sta Eucha­ry­stia ze sztan­da­ra­mi i opra­wą litur­gicz­ną naszej Wspólnoty.

Zarów­no pod­czas Eucha­ry­stii wie­czor­nej w sobo­tę oraz wszyst­kich Eucha­ry­stii w Nie­dzie­lę homi­lię gło­sił ks. Igna­cy Jaku­biak CPPS. Homi­lie zosta­ły włą­czo­ne w cykl reko­lek­cji Wielkopostnych.
W nie­dzie­lę po Eucha­ry­stii spo­tka­li­śmy się na wspól­nym obie­dzie po któ­rym kon­ty­nu­owa­li­śmy nasze spo­tka­nie. Były modli­twy, dal­szy ciąg świa­dectw i śpiew.

Dla naszej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa były to bar­dzo dobre dwa dni bo spę­dzo­ne razem w jed­no­ści ducho­wej Krwi Chrystusa.

Dzię­ku­je­my ks. Igna­ce­mu za jego obec­ność, za homi­lie, za wspól­ny czas, któ­ry ubo­ga­cił nas wszyst­kich. Dzię­ku­je­my Jani­nie ani­ma­tor­ce Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i oso­bom któ­re pod­ję­ły się tru­du organizacji

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!

Roza­lia z Wrocławia

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU