Msza św. w inten­cji Jubi­la­tek ze Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa: Sta­sia Judek 100 lat i Iren­ka Wój­to­wicz 90 lat o Boże bło­go­sła­wień­stwo i łaskę zdro­wia — ks. Szy­mon Tołkacz.

ks. Szy­mon Toł­kacz — opie­kun Wspól­no­ty Krwi Chrystusa

Spo­tka­nie w sal­ce parafialnej

Po uro­czy­sto­ści  uro­dzi­no­wej i smacz­nych dwóch tor­tach oraz pysz­nym jabłecz­ni­ku prze­szli­śmy do tema­tu for­ma­cyj­ne­go SŁOWO BOŻE UZDRAWIA,
a kon­fe­ren­cję wygło­sił ks. Szy­mon Toł­kacz — opie­kun Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa przy Para­fii MB Czę­sto­chow­skiej. Świa­dec­twa­mi podzie­li­ły się oso­by ze Wspólnoty

wię­cej na stro­nie zie­lo­no­gór­skiej KLIKNIJ TU

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

poni­żej o Jubi­lat­kach Ula Piłat:
Jubi­le­usz Sta­si i Iren­ki
W naszej Wspól­no­cie prze­ży­wa­li­śmy nie­zwy­kłe uro­dzi­ny naszych wspa­nia­łych jubi­la­tek. Naj­star­sza z naszych Sióstr – Sta­ni­sła­wa Judek koń­czy­ła w dniu 22 mar­ca br. 100 lat. Miesz­ka­ła w Zie­lo­nej Górze od 1945 r., tu zało­ży­ła rodzi­nę i z naj­młod­szą cór­ką w 2005r. prze­pro­wa­dzi­ła się w oko­li­ce Żni­na koło Bisku­pi­na. Do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa nale­ża­ła od począt­ku powsta­nia, pro­wa­dzi­ła tak­że w swo­im domu spo­tka­nia gru­py WKC. 
 W ten spo­sób będąc aktyw­ną oso­bą pomo­gła naszej dru­giej Jubi­lat­ce przed wie­lu laty wejść we wspól­no­tę i zaan­ga­żo­wać się w życie i wszel­kie dzia­ła­nia. Tą oso­bą jest wła­śnie nasza dru­ga jubi­lat­ka – Iren­ka Wój­to­wicz z Czer­wień­ska, któ­ra 10 mar­ca br. ukoń­czy­ła 90 lat.
 Obie nasze nie­zwy­kłe Senior­ki pamię­ta­ją się, mie­li­śmy moż­li­wość prze­ka­zu tele­fo­nicz­ne­go i inter­ne­to­we­go. Bar­dzo głę­bo­ko noszą w ser­cu swo­ją przy­na­leż­ność do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, są bar­dzo pogod­ne i ser­decz­ne i zawsze stę­sk­nio­ne…
 Mie­li­śmy więc tę radość aby na naszej wspól­no­to­wej Mszy św. – 12 mar­ca — dzię­ko­wać Bożej Opatrz­no­ści za Obie Jubi­lat­ki, za Ich Rodzi­ny jak rów­nież za pięk­ny dar życia i nie­zwy­kłej pogo­dy ducha, jaką Obie pro­mie­niu­ją a potem cie­szyć się wspól­nym spo­tka­niem. Obec­na z nami Iren­ka była bar­dzo szczę­śli­wa i wszyst­kim ser­decz­nie dzię­ko­wa­ła… Nato­miast Sta­sia Judek tele­fo­nicz­nie wszyst­kich nas pozdra­wia i dzię­ku­je za pamięć.
Ula Piłat

Zdję­ci dosła­ne od rodziny