Ojciec św. oraz pol­scy bisku­pi wzy­wa­ją do modli­twy o pokój. Jako WKC chce­my się włą­czyć w tę modlitwę.
Ja rów­nież ze swo­jej stro­ny chciał­bym gorą­co pro­sić Was wszyst­kich o modli­twę o pokój na świe­cie i w Ukrainie.
Jako ludzie wie­rzą­cy ufa­my w moc modli­twy i pamię­ta­my, że we wszyst­kich swo­ich obja­wie­niach Mat­ka Boża wzy­wa­ła nas do modli­twy, szcze­gól­nie różańcowej.
Wie­my też, że każ­de zło, rów­nież woj­na, ma swo­ją osta­tecz­ną przy­czy­nę w dzia­ła­niach złe­go ducha. A jego może­my naj­sku­tecz­niej poko­nać i osła­bić jego kno­wa­nia wła­śnie poprzez naszą wspól­ną, zjed­no­czo­ną modlitwę.
Pro­po­nu­ję więc, aby codzien­nie odma­wiać róża­niec do Krwi Chry­stu­sa lub róża­niec Maryj­ny (do wybo­ru) w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na świecie.
Zgod­nie z naszą wcze­śniej­szą tra­dy­cją łącz­my się w tej wspól­nej modli­twie o godzi­nie 21.30 (jeże­li ktoś nie może o tej godzi­nie, to może oczy­wi­ście wybrać sobie inny czas; waż­ne, aby modlić się codzien­nie w inten­cji poko­ju). Ci, któ­rzy mają taką moż­li­wość i pra­gnie­nie mogą też włą­czyć się w ini­cja­ty­wę orga­ni­zo­wa­ną przez Marię — ani­ma­tor­kę Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go, modli­twy cią­głej przez okres Wiel­kie­go Postu w inten­cjach pokoju.
Zachę­cam też, zgod­nie z proś­bą papie­ża, do ofia­ro­wa­nia postu w śro­dę popiel­co­wą w inten­cji pokoju.
Zjed­no­czo­ny w modli­twie, z bło­go­sła­wień­stwem Bożym 
+ ks. Daniel Rafał Mokwa, CPPS — Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC.

Kolej­ne odcin­ki KLIKNIJ TU 

 kolej­ne odcin­ki: KLIKNIJ TU