W dniach 11- 13 mar­ca w Domu Misyj­nym Św. Józe­fa w Swa­rze­wie odby­ło się sku­pie­nie człon­ków i sym­pa­ty­ków WKC Pod­re­gio­nu Swarzewskiego.

Na sku­pie­niu było 47 osób 3 oso­by wstą­pi­ły dwie z die­ce­zji Olsz­tyń­skiej jed­na z Poznań­skiej było bar­dzo uro­czy­ście pięk­nie poże­gna­li­śmy naszą kuchar­kę Lucyn­kę po jej wie­lu latach pra­cy ode­szła na eme­ry­tu­rę Był to napraw­dę bar­dzo boga­ty w modli­twę Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a tak­że sobot­nie któ­re­go wszy­scy ocze­ki­wa­li odby­ło się też spo­tka­nie z wszyst­ki­mi oso­ba­mi któ­re były na sku­pie­niu poszcze­gól­ni ani­ma­to­rzy zda­wa­li rela­cje z dzia­łal­no­ści w poszcze­gól­nych swo­ich para­fiach die­ce­zja tak­że ubo­ga­ci­li­śmy się wspa­nia­łą wie­dzą jak wie­le Dobra czy­li Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w całym pod­re­gio­nie swa­rzew­skiej Ser­decz­nie pozdra­wiam z Panem Bogiem
Lucy­na Witek
Msza Św.
Uczest­ni­cy Mszy Św.
Uczest­ni­cy skupienia.

wię­cej na stro­nie swa­rzew­skiej KLIKNIJ TU
link do zdjęć od Lucy­ny KLIKNIJ TU