TEMAT:  „SŁOWO BOŻE UZDRAWIA”
SŁOWO ŻYCIA:
„BĄDŹ DOBRAJ MYŚLI, WSTAŃ, WOŁA CIĘ”


Eucha­ry­stia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kon­fe­ren­cja wstęp­na ze świa­dec­twa­mi

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Imie­ni­no­wo 19 mar­ca i dwóch Józe­fów z Lubi­na i Kato­wic

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kon­fe­ren­cja: „Sło­wo Boże uzdra­wia” wygło­szo­na przez ks. Igna­ce­go Jaku­biak — Mode­ra­to­ra Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go

Spo­tka­nie Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Godzi­na pytań

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Cało­noc­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

wię­cej zdjęć link od Kasi KLIKNIJ TU