TEMAT:  „SŁOWO BOŻE UZDRAWIA”
SŁOWO ŻYCIA:
„BĄDŹ DOBRAJ MYŚLI, WSTAŃ, WOŁA CIĘ”


Eucha­ry­stia

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Kon­fe­ren­cja wstęp­na ze świadectwami

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Imie­ni­no­wo 19 mar­ca i dwóch Józe­fów z Lubi­na i Katowic

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Kon­fe­ren­cja: „Sło­wo Boże uzdra­wia” wygło­szo­na przez ks. Igna­ce­go Jaku­biak — Mode­ra­to­ra Pod­re­gio­nu Częstochowskiego

Spo­tka­nie Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych z Radą Podregionu

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Godzi­na pytań

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Cało­noc­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

wię­cej zdjęć link od Kasi KLIKNIJ TU