Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Pod­re­gio­nie Zamoj­skim pod­ję­ła modli­twę za Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa.
Modli­my się za każ­de­go kapła­na i bra­ta zakon­ne­go ze Zgro­ma­dze­nia CPPS w Pol­sce oraz o nowe powo­ła­nia do Zgro­ma­dze­nia przez cały Wiel­ki Post 2021.
Chce­my wspie­rać Misjo­na­rzy przez:
- modli­twę,
- dobro­wol­ną for­mę postu,
- ofia­ro­wa­nie cierpienia,
- modli­twę o nowe powo­ła­nia do CPPS na spo­tka­niach gru­py WKC.
 na wzór Misjo­narz na Post