Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” 

Licz­ba czter­dzie­ści w histo­rii zba­wie­nia …
Licz­ba czter­dzie­ści ma zna­cze­nie sym­bo­licz­ne. Ozna­cza mię­dzy inny­mi czas doj­rze­wa­nia, oczysz­cze­nia; czas nawró­ce­nia, poku­ty, powro­tu.