W sobo­tę 22.X.2022r. w Kra­śni­ku w para­fii Wnie­bo­wzię­cia NMP prze­ży­wa­li­śmy uro­czy­stość św. Kaspra. Msza św. odby­ła się o godz. 9.00. Prze­wod­ni­czył ks. Tomasz Zgór­ka były opie­kun WKC w Kra­śni­ku, ks. Andrzej Szy­mań­ski — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go WKC, któ­ry gło­sił homi­lię przed­sta­wił postać św. Kaspra zało­ży­cie­la Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i jego dzia­łal­ność oraz przed­sta­wił jak waż­ną rolę peł­ni cha­ry­zmat i ducho­wość Krwi Chry­stu­sa we wspólnocie.

Uczest­ni­czył też ks. Cze­sław Kola­sa obec­ny opie­kun WKC  w para­fii w Kra­śni­ku, któ­ry po Mszy św. wysta­wił Naj­święt­szy Sakra­ment i wspól­nie z człon­ka­mi Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ado­ru­jąc Pana Jezu­sa odmó­wi­li­śmy róża­niec i lita­nię do św. Kaspra. Po bło­go­sła­wień­stwie, świę­to­wa­nie odpu­sto­we prze­nie­sio­no do sal­ki przy ple­ba­ni na aga­pę. Był gorą­cy bigos , her­bat­ka, kawa, cia­sto i owo­ce. Tak pięk­ne wyda­rze­nie łączy nas we wspól­nej miło­ści i jed­no­ści Chrystusowej. 

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

 Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!  
Maria Kaź­mier­czak.