Mie­siąc paź­dzier­nik to szcze­gól­ny mie­siąc ku czci Świę­te­go Kaspra del Bufa­lo.
W Pod­re­gio­nie Swa­rzew­skim odby­ło się wie­le bar­dzo uro­czy­stych odpustów

Zaczę­li­śmy od  Die­ce­zji; War­miń­skiej, poprzez Elblą­ską, Pel­pliń­ską, Gdań­ską

Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej pre­zen­to­wa­ne są krót­kie infor­ma­cje o tych odpu­stach jak i pre­zen­to­wa­ne zdję­cia naszych uro­czy­sto­ści odpu­sto­wych oraz naszych spo­tkań we wspól­no­tach na naszych aga­pach- spo­tka­niach, któ­re nas w spo­sób szcze­gól­ny zbli­ża­ją, gdzie może­my powspo­mi­nać naszych człon­ków, któ­rzy przed nami budo­wa­li Wspól­no­tę Krwi Chrystusa.

Pra­gnę prze­ka­zać nasze wspo­mnie­nia i wra­że­nia z Odpu­stu św. Kaspra del Bufa­lo w Die­ce­zji Gdań­skiej, któ­ry odbył się w koście­le Trój­cy Świę­tej w  Gdy­ni Dąbrowie.

Uro­czy­stą Eucha­ry­stię spra­wo­wał ksiądz Filip Pię­ta CPPS nasz Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu. Na uro­czy­sto­ści przy­by­ło  trzech kapła­nów opie­ku­nów z Die­ce­zji Gdań­skiej: ksiądz Jacek Tabor- pro­boszcz para­fii pw. św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, Ksiądz Grze­gorz Daro­szew­ski– egzor­cy­sta z para­fii pw. Mat­ki Odku­pi­cie­la we Wrzeszcz oraz ks. Piotr Zarem­ba z para­fii pw. Ducha Świę­te­go i św. Katarzyny.

Bar­dzo pięk­nie przy­go­to­wa­na opra­wa Eucha­ry­stii  z pocz­ta­mi  sztan­da­ro­wy­mi z naszych para­fii ubo­ga­co­na pięk­nym śpie­wem chó­ru para­fial­ne­go jak rów­nież przy­go­to­wa­ną przez mini­stran­tów i całą Wspól­no­tę die­ce­zjal­ną opra­wę liturgiczną.

Na zakoń­cze­nie Eucha­ry­stii ksiądz Filip pobło­go­sła­wił wszyst­kich uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści Reli­kwia­mi ŚW. KASPRA

Po uro­czy­sto­ściach wszy­scy zosta­li zapro­sze­ni na aga­pę, peł­ną słod­ko­ści i róż­nych sma­ko­ły­ków przy­go­to­wa­ną przez Wspólnotę.

Jako ani­ma­tor Pod­re­gio­nu chcia­łam bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać naszym kapła­nom, poczy­na­jąc od mode­ra­to­ra pod­re­gio­nu księ­dza Fili­pa CPPS, księ­dza Seba­stia­na CPPS oraz wszyst­kim kapła­nom , pro­bosz­czom i opie­ku­nom poszcze­gól­nych grup w para­fiach za ich zaan­ga­żo­wa­nia  i wspar­cie dla naszej Wspól­no­ty poprzez nasze odpu­sty i pra­cę na rzecz poszcze­gól­nych grup.

Wam Kocha­ni ani­ma­to­rzy, człon­ko­wie  i sym­pa­ty­cy WKC rów­nież gorą­co dzię­ku­ję za waszą pra­cę i czas odda­nia dla naszej  Wspólnoty.

Lucy­na Witek

zebacz wię­cej na stro­nie swa­rzew­skiej KLIKNIJ TU