Jed­no­dnio­we sku­pie­nie Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w Łuko­wie, połą­czo­ne z odpu­stem św. Kaspra del Bufalo.

W dniu 29.10.2022 r. w para­fii pod wezwa­niem św. Bra­ta Alber­ta w Łuko­wie odbył się dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Die­ce­zji Sie­dlec­kiej. Ks. Adam – para­fial­ny opie­kun wspól­no­ty bar­dzo ser­decz­nie przy­wi­tał wszyst­kich przy­by­łych gości. Ks. Ksa­we­re­go Kuja­wę CPPS – Mode­ra­to­ra Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go, sio­stry z Gar­wo­li­na, Sobo­le­wa, Łaska­rze­wa i Łuko­wa z para­fii Mat­ki Kościo­ła i Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go.  Razem była nas licz­na gro­mad­ka, bo 58 osób.

Spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy od wspól­ne­go wychwa­la­nia Boga poprzez śpiew. Następ­nie
ks. Ksa­we­ry zadał nam pyta­nie: „Co daje mi Wspól­no­ta?” Wśród odpo­wie­dzi poja­wi­ły się m. in. nastę­pu­ją­ce sło­wa: „… moją i rodzi­ny prze­mia­nę.”, „upo­rząd­ko­wa­nie moje­go życia”, „jest dla mnie rodzi­ną w któ­rej czu­ję się bez­piecz­nie”, „modli­twę i Ado­ra­cję Pana Jezu­sa”, „wspar­cie w trud­nych sytu­acjach”, „pozwa­la mi poznać sie­bie, moje wady i talen­ty, któ­ry­mi mogę słu­żyć bra­ciom i siostrom.”

Tema­tem prze­wod­nim sku­pie­nia była „Jed­ność z Jezu­sem Ukrzy­żo­wa­nym i opusz­czo­nym.” Dla mnie to trud­ny temat, bo boję się cier­pie­nia, nie­peł­no­spraw­no­ści. Wiem jed­nak, że gdy przyj­dzie cier­pie­nie mam wziąć swój krzyż i pójść za Jezu­sem, swo­je cier­pie­nie połą­czyć z cier­pie­niem Jezu­sa. Wiem, że cier­pie­nie jest potrzeb­ne, jest oczysz­cze­niem. Cier­pie­nie to przej­ście ze śmier­ci do życia.

Po kon­fe­ren­cji uda­li­śmy się do kościo­ła na Mszę Świę­tą połą­czo­ną z Odpu­stem św. Kaspra del Bufa­lo. Pod­czas homi­lii ks. Ksa­we­ry przy­bli­żył nam syl­wet­kę nasze­go świę­te­go Patro­na. Na zakoń­cze­nie Mszy Świę­tej, każ­dy z jej uczest­ni­ków mógł przy­jąć indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią św. Kaspra.
Po uczcie ducho­wej, przy­szedł czas żeby nakar­mić cia­ło pysz­nym obia­dem i pod­czas wspól­nej aga­py nacie­szyć się swo­ją obecnością.

Kolej­nym i ostat­nim już punk­tem nasze­go spo­tka­nia była Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­rą roz­po­czę­li­śmy o godzi­nie 15-tej od koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. Następ­nie w ciszy naszych serc odpo­wia­da­li­śmy Panu Jezu­so­wi na pyta­nie: „KIM JESTEM DLA CIEBIE?” W modli­twie koń­co­wej powie­rzy­li­śmy Jezu­so­wi całe swo­je życie.

Na zakoń­cze­nie przy­to­czę sło­wa z Psal­mu 133 – „… Oto jak dobrze i miło, gdy bra­cia miesz­ka­ją (prze­by­wa­ją) razem…” Dzię­ku­jąc Bogu za dar tego spo­tka­nia, z rado­ścią ocze­ku­je­my na następne!

                                                                                              Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!

                                                           Joan­na Lewar­tow­ska z Łukowa

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU