Świę­ty Kasper del Bufalo

           

   21 – 23 paź­dzier­ni­ka 2022roku to dnia sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa , dla doro­słych i mło­dzie­ży.   To było pierw­sze takie wspól­ne spo­tka­nie doro­słych i młodzieży 

  21 paź­dzier­ni­ka do dzień Świę­te­go Kaspra del Bufa­lo, a więc odpust i moż­li­wość uzy­ska­nia odpu­stu zupeł­ne­go dla wszyst­kich uczestników .


Roz­po­czę­li­śmy o godz. 18.00 Mszą Świę­tą ku czci św. Kaspra.  Pod­czas homi­lii, ks. Ksa­we­ry, przy­bli­żył nam syl­wet­kę świę­te­go.  Pod­kre­ślił Jego wiel­ką miłość do dru­gie­go czło­wie­ka, i do Kościo­ła.  Szcze­gól­nie pochy­lał się nad bied­ny­mi, zagu­bio­ny­mi, zanie­dba­ny­mi szcze­gól­nie Ducho­wo.  Jego opie­ka nad cho­ry­mi, i hero­icz­ne poświe­ce­nie, pod­czas epi­de­mii Cho­le­ry.
Posta­wa Św. Kaspra była dosko­na­łym przy­kła­dem, jed­no­ści z Jezu­sem Ukrzy­żo­wa­nym i Opuszczonym.

Po kola­cji i krót­kiej prze­rwie, zosta­li­śmy zapro­sze­ni do Ado­ro­wa­nia Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. 
Ado­ra­cję pro­wa­dził ks. Zbi­gniew Lesicz­ka, razem z gru­pą młodzieży.

Następ­ne­go dnia, po modli­twie poran­nej i śnia­da­niu, kon­fe­ren­cję wspól­ną, wygło­sił ks. Zbigniew. 

Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach.  Było nas bar­dzo mało, więc utwo­rzy­li­śmy jed­ną gru­pę. Mło­dzież mia­ła swoją .

Msza Świę­ta o godz. 12.00.  Wspo­mnie­nie Jana Paw­ła II, ks.  Ksa­we­ry przy­bli­żył syl­wet­kę Papieża.

Po obie­dzie  — spa­ce­ry ducho­we, i to było piękne.

Tema­tem była ŚWIĘTOŚĆ.
-  Wszy­scy jeste­śmy powo­ła­ni do świę­to­ści,
-   Świę­ty­mi bądź­cie bo Ja Jestem Świę­ty,
-   Żaden dzień się nie powtó­rzy, więc sta­raj­my się żyć dla Boga,
-  Komu wię­cej dano od tego wię­cej wyma­gać będą,
-  Dzię­kuj­my za to co mamy, każ­de­go dnia Bogu.

Wie­czo­rem Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, — pro­wa­dze­nie mło­dzież i ks. Zbi­gniew.
Na zakoń­cze­nie bło­go­sła­wień­stwo indy­wi­du­al­ne Naj­święt­szym Sakramentem.

             W nie­dzie­lę zosta­ła odpra­wio­na Uro­czy­sta Msza Świę­ta, ku czci Świę­te­go Kaspra del Bufa­lo. Na tę mszę doje­cha­ło tro­chę osób z War­sza­wy i Gar­wo­li­na, oraz sąsie­dzi z Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go. Mszy Świę­tej prze­wod­ni­czył i homi­lię wygło­sił Ks. Ksa­we­ry Kujawa. 

Po Mszy św. wszy­scy otrzy­ma­li­śmy bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwia­mi Św. Kaspra i każ­dy indywidualnie.

  Pra­gnę dodać , że pod­czas całe­go sku­pie­nia, towa­rzy­szył nam Św. Kasper w reli­kwiach, wysta­wio­ny do adoracji.

       Spo­tka­nie zakoń­czy­li­śmy, wspól­ną aga­pą, przy kawie i her­ba­cie, oraz cie­ście, bar­dzo smacz­nym, upie­czo­nym na tę oka­zję, przez uczest­ni­ków i przy­jezd­nych..  Były wspól­ne  śpie­wy, przy akom­pa­nia­men­cie gitary

      Do zoba­cze­nia w listo­pa­dzie 2022 roku. 
    wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU   

Elż­bie­ta