Dnia 15. paź­dzier­ni­ka  2022r.w para­fii p.w. św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go w Płoń­sku, odby­ła się uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci św. Kaspra del Bufa­lo. Było to szcze­gól­ne świę­to dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z die­ce­zji płoc­kiej, ponie­waż łączy­ło się z zakoń­cze­niem pere­gry­na­cji reli­kwii św. Kaspra, któ­re od m‑ca czerw­ca 2018 r. odwie­dza­ły chęt­ne rodzi­ny w naszej diecezji.

Na tą uro­czy­stość przy­był Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS, ani­ma­tor­ki die­ce­zjal­ne WKC, człon­ko­wie WKC z płoc­kich para­fii, gru­pa człon­ków WKC z para­fii Wier­sze – die­ce­zja war­szaw­ska, oraz człon­ko­wie WKC z para­fii św. Micha­ła Archa­nio­ła w Płoń­sku i człon­ko­wie WKC oraz rodzi­ny , któ­re przy­ję­ły reli­kwie św. Kaspra z para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go i z para­fii św. Ojca Pio w Płońsku.

Nasze spo­tka­nie modli­tew­ne roz­po­czę­li­śmy Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia, któ­rą popro­wa­dził ks. Ksa­we­ry.  Następ­nie ani­ma­tor­ka die­ce­zjal­na powi­ta­ła ks. Mode­ra­to­ra i wszyst­kich przy­by­łych na tą uro­czy­stość gości i człon­ków WKC i  parafian.

Ks. Ksa­we­ry Kuja­wa spra­wo­wał Mszę św. Odpu­sto­wą w inten­cji Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w naszej die­ce­zji. W swo­jej homi­lii przed­sta­wił w spo­sób bar­dzo cie­ka­wy postać św. Kaspra, wpla­ta­jąc w Jego życio­rys cie­ka­wost­ki z życia świę­te­go. Pod­czas Mszy świę­tej dwie oso­by z para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go wstą­pi­ły do Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

W auli domu para­fial­ne­go spo­tka­li­śmy się na aga­pie przy her­bat­ce i słod­ko­ściach przy­go­to­wa­nych przez człon­ków wspól­no­ty z tej para­fii. W naszym spo­tka­niu uczest­ni­czył opie­kun WKC z para­fii Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go ks. Woj­ciech Cie­me­rych, któ­ry peł­nił w   cza­sie Mszy świę­tej posłu­gę w konfesjonale.

Dzię­ku­je­my Bogu za ten czas spę­dzo­ny we  Wspól­no­cie na modli­twie i dzięk­czy­nie­niu za prze­szło 4 let­nią obec­ność reli­kwii św. Kaspra del Bufa­lo w rodzi­nach naszej płoc­kiej diecezji.

Bła­ga­my Cię św. Kasprze, bądź naszym orę­dow­ni­kiem u Jezu­sa Chry­stu­sa. Uproś dla wie­lu, wiel­ką gor­li­wość o roz­sze­rza­nie i umac­nia­nie Kró­le­stwa Boże­go na ziemi.

Świę­ty Kasprze módl się za nami.

Danu­ta Ilińska