W sobo­tę 10 wrze­śnia br. w Domu Ducha Świę­te­go w Łabuń­kach miał miej­sce dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go. Sku­pie­nie popro­wa­dził nowy Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu – ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS. Ksiądz Andrzej powró­cił do Łabu­niek po 17 latach, gdyż Dom Świę­te­go Ducha był jego pierw­szą pla­ców­ką po świę­ce­niach kapłań­skich. Wte­dy rów­nież zaj­mo­wał się Wspól­no­tą Krwi Chrystusa.

W sku­pie­niu wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Zamo­ścia, Świd­ni­ka, Kra­śni­ka, Lubli­na, Ostrow­ca Świę­to­krzy­skie­go, Tar­no­brze­ga i Cho­le­wia­nej Góry, w sumie 40 osób.  Wysłu­cha­li­śmy kon­fe­ren­cji wstęp­nej w ramach tego­rocz­ne­go tema­tu for­ma­cyj­ne­go „Aby byli jed­no”, była Eucha­ry­stia, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, koron­ka do Krwi Chry­stu­sa i na zakoń­cze­nia koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go. Mimo zim­na i desz­czu, któ­ry padał cały dzień, atmos­fe­ra wśród uczest­ni­ków była pogod­na i rado­sna. Z rado­ścią patrzy­li­śmy rów­nież na plac budo­wy nowe­go domu reko­lek­cyj­ne­go, gdzie kie­dyś będzie­my mogli odby­wać trzy­dnio­we sku­pie­nia w tak dużej grupie.

Następ­ne sku­pie­nia odbę­dzie się 19 listo­pa­da br.,
22 paź­dzier­ni­ka br. w Kra­śni­ku w para­fii Wnie­bo­wzię­cia NMP odbę­dzie się odpust Św. Kaspra, nato­miast w Ostrow­cu Świę­to­krzy­skim w para­fii Miło­sier­dzia Boże­go — dzień sku­pie­nia dla Wspól­no­ty
i Sto­wa­rzy­sze­nia Krwi Chry­stu­sa Die­ce­zji San­do­mier­skiej połą­czo­ny z odpu­stem Św. Kaspra del Bufalo.

Cze­sła­wa Nowak

Zdję­cia udo­stęp­nił Czar­ny Kot KLIKNIJ TU