10 wrze­śnia w koście­le Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Poko­ju we Wro­cła­wiu w para­fii Ojców Obla­tów odby­ła się uro­czy­sta msza wień­czą­ca pere­gry­na­cję obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. 

 W mszy uczest­ni­czy­li para­fia­nie i człon­ko­wie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z tutej­szej i sąsied­nich para­fii.
Mszę cele­bro­wał ojciec Wie­sław Przy­jem­ski — opie­kun wspól­no­ty w tutej­szej para­fii. Jak powie­dział „zgro­ma­dzi­ła nas wszyst­kich Mat­ka Boża.” i pro­sił „aby­śmy wszy­scy zwró­ci­li ku Niej swo­je ser­ca”. Wska­zał na otwar­tą dłoń Maryi któ­ra gestem „mówi” przyjdź­cie do mnie wszy­scy, nie bój­cie się. Mary­ja jest Mat­ką słu­cha­ją­cą. Ona wysłu­chu­je i prze­ka­zu­je swo­je­mu Syno­wi nasze proś­by i dzięk­czy­nie­nia. O. Wie­sław zachę­cał, aby tak jak Ona, być słu­cha­ją­cy­mi i wraż­li­wy­mi na to co dzie­je się wokół nas, żeby w dru­gim czło­wie­ku zoba­czyć Jej Syna, kochać i nieść dobre sło­wo. 
Na zakoń­cze­nie mszy św. głos zabrał ojciec Bła­żej Miel­ca­rek — pro­boszcz para­fii. Podzię­ko­wał za czas pere­gry­na­cji, któ­ry zbiegł się z cza­sem jego roz­po­czy­na­ją­cej się posłu­gi w koście­le NMP Kró­lo­wej Pokoju. 

Obraz Mat­ki Bożej w asy­ście kapła­nów został prze­ka­za­ny przez  ani­ma­to­rów para­fii (s. Hali­na i br. Zyg­munt) w ręce ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych dla kon­ty­nu­acji pere­gry­na­cji w Brzegu

Obraz Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi nazwa­li­śmy „Mat­ką Bożą wędru­ją­cą”. Wędru­je nie tyl­ko z para­fii do para­fii, ale z mia­sta do mia­sta w naszej Die­ce­zji Wro­cław­skiej
Czas pere­gry­na­cji w para­fii księ­ży obla­tów trwał nie­speł­na 2 mie­sią­ce. W tym cza­sie Mat­kę Bożą gości­ły u sie­bie 32 rodzi­ny.    W zeszy­cie dołą­czo­nym do obra­zu zosta­ły spi­sa­ne licz­ne świa­dec­twa osób, któ­re chcia­ły podzie­lić się swo­imi doświad­cze­nia­mi i prze­ży­cia­mi z pere­gry­na­cji Mat­ki Bożej w ich domach. 

Po uro­czy­sto­ściach w koście­le s. Hali­na zapro­si­ła nas do swo­je­go domu. Cały czas towa­rzy­szył nam obraz Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. Śpie­wa­li­śmy i modli­li­śmy się dzię­ku­jąc za łaski i  pro­sząc we wszyst­kich potrze­bach wspól­no­ty i rodzin dla całej die­ce­zji wrocławskiej. 

Dzię­ku­je­my za ten czas przy Mat­ce Bożej ufa­jąc w Jej opie­kę i pro­sząc aby ubo­ga­ca­ła naszą Wspól­no­tę i wszyst­kich tych któ­rych domy nawie­dza­ła i któ­rych nosi­my w naszych sercach. 

Mat­ko Boża wsta­wiaj się za tymi któ­rzy się pogu­bi­li, odszu­kaj ich dla Boga – prosimy

wię­cej na stro­nie wro­cław­skiej KLIKNIJ TU