Od wrze­śnia zaczy­na­my nowy rok for­ma­cyj­ny w tym comie­sięcz­ne spo­tka­nia die­ce­zjal­ne  i coty­go­dnio­we spo­tka­nia grup WKC oraz reko­lek­cje weekendowe/skupienia w Domach Reko­lek­cyj­nych
Czę­sto­cho­wa, Oża­rów Mazo­wiec­ki, Swa­rze­wo, Łabuń­ki koło Zamo­ściaZapra­sza­my!

Temat formacyjny na rok 2022/23 — „Aby byli jedno” (J.17,22). 

Zeszyt for­ma­cyj­ny nr 8 2022/2023

Tema­ty na każ­dy mie­siąc:
1. Modli­twa o jed­ność testa­ment Jezu­sa — wrze­sień    
2. Jed­ność z Jezu­sem Ukrzy­żo­wa­nym — paź­dzier­nik
3. Posłu­szeń­stwo w Koście­le — listo­pad
4. Poko­ra w służ­bie jed­no­ści — gru­dzień
5. Służ­ba bliź­nie­mu na wzór Chry­stu­sa — sty­czeń
6. Zasa­dy two­rze­nia jed­no­ści - luty
7. Jed­ność we wspól­no­cie — marzec
8. Jed­ność w modli­twie i litur­gii — kwie­cień
9. Być czło­wie­kiem pojed­na­nia — maj
10. Krew Chry­stu­sa — miłość Boga prze­zwy­cię­ża podzia­ły — czer­wiec

Modli­twa o jed­ność – testa­ment Jezusa

»Nie tyl­ko za nimi pro­szę, ale i za tymi, któ­rzy dzię­ki ich sło­wu będą wie­rzyć we Mnie; aby wszy­scy sta­no­wi­li jed­no, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni sta­no­wi­li w Nas jed­no, aby świat uwie­rzył, żeś Ty Mnie posłał. I tak­że chwa­łę, któ­rą Mi dałeś, prze­ka­za­łem im, aby sta­no­wi­li jed­no, tak jak My jed­no sta­no­wi­my. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespo­li­li w jed­no, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umi­ło­wał tak, jak Mnie umi­ło­wa­łeś. Ojcze, chcę, aby tak­że ci, któ­rych Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzie­li chwa­łę moją, któ­rą Mi dałeś, bo umi­ło­wa­łeś Mnie przed zało­że­niem świa­ta. Ojcze spra­wie­dli­wy! Świat Cie­bie nie poznał, lecz Ja Cie­bie pozna­łem i oni pozna­li, żeś Ty Mnie posłał. Obja­wi­łem im Two­je imię i nadal będę obja­wiał, aby miłość, któ­rą Ty Mnie umi­ło­wa­łeś, w nich była i Ja w nich». (J 17, 20–26)

Modli­twa Jezu­sa zawar­ta w 17 roz­dzia­le Ewan­ge­lii Jana uczy nas, że jed­ność chrze­ści­jan jest co do zasa­dy darem Boga. Two­rze­nie jed­no­ści wśród nas musi zatem być dogłęb­nie kształ­to­wa­ne przez ducha skru­chy, poko­ry, miło­ści i modli­twy, one bowiem uzdal­nia­ją nas do przy­ję­cia dzia­ła­nia Boże­go w nas. Dla­te­go waż­ne jest, aby Arcy­ka­płań­ska Modli­twa Jezu­sa nie­ustan­nie wspie­ra­ła nas w naszym chrze­ści­jań­skim powo­ła­niu. Jezus pra­gnie, by wszy­scy zosta­li wpro­wa­dze­ni w obję­cia Ojca i Syna. Dobrze odda­je to iko­na Trój­cy Świę­tej Andrze­ja Rublo­wa. Jest w niej rów­nież puste miej­sce – miej­sce dla każ­de­go z nas. Każ­dy jest zapro­szo­ny na ucztę Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go. Modląc się modli­twą proś­by cza­sa­mi zasta­na­wia­my się, czy Bóg nas sły­szy, czy sły­szy nasze modli­twy, jeże­li nie speł­nia się to, o co pro­si­my. Nasu­wa się waż­ne pyta­nie: nie — czy Bóg sły­szy nas, ale czy my sły­szy­my modli­twę Boga? Czy sły­szy­my jak Jezus modli się za nas? Chce­my, by Jezus wysłu­chał naszych próśb, ale czy my rów­nież słu­cha­my Jego? Czy praw­dzi­wie sły­szy­my Jego modli­twę? Jezus modli się byśmy byli jed­no. Czy dzia­ła­my i podej­mu­je­my nasze decy­zje tak, by modli­twa Jezu­sa sta­ła się rze­czy­wi­sto­ścią pośród nas, w naszych wspól­no­tach? Dziś w świe­cie Kościół, spo­łe­czeń­stwa, wspól­no­ty cier­pią podzia­ły. Cia­ło Chry­stu­sa jest zra­nio­ne. Uzdra­wiać podzia­ły i popę­ka­ne wię­zi, pra­co­wać dla pojed­na­nia dla poszcze­gól­nych osób i wspól­not — ozna­cza słu­cha­nie. Praw­dzi­we słu­cha­nie arcy­ka­płań­skiej modli­twy Jezusa.

I. Temat for­ma­cyj­ny Cze­sła­wa Nowak