W dniach 16.09 – 18.09.2022 spo­tka­li­śmy się  pierw­szy raz po waka­cjach,  na sku­pie­niu
ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i wszyst­kich chęt­nych,  w Oża­ro­wie Mazowieckim.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20220917_131928.jpg
Sło­wo Życia

Spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy od przy­wi­ta­nia nowe­go Mode­ra­to­ra ks. Ksa­we­re­go Kuja­wę CPPS.
Powie­dział  on kil­ka słów o sobie, jak prze­bie­ga­ła jego dro­ga do kapłań­stwa i jak poznał WKC.
Ani­ma­to­rzy Pod­re­gio­nu przy­wi­ta­li księ­dza w imie­niu całej wspól­no­ty pod­re­gio­nu.
Następ­nie  była spra­wo­wa­na Msza Świę­ta a po mszy kola­cja. Po krót­kiej prze­rwie zosta­li­śmy zapro­sze­ni do Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy, tyl­ko Jezus i ja.

Otrzy­ma­li­śmy temat na roz­wa­ża­nie i oso­bi­stą modli­twę. Ew. wg  Sw. Jana J17, 11b-19
Pro­śmy o łaskę żar­li­we­go trwa­nia na modli­twie przy Jezu­sie.
Sło­wo Życia na spo­tka­niu brzmia­ło: aby wszy­scy byli jed­no, ……aby świat uwie­rzył. J17, 19–23.

         W sobo­tę pod­czas kon­fe­ren­cji ks. Ksa­we­ry zwró­cił  uwa­gę na Jed­ność we wspól­no­cie, w rodzi­nie, w naro­dzie i mię­dzy sobą. Aby wszy­scy byli jed­no:

Sym­bol umy­cia nóg:  — wza­jem­ne słu­że­nie sobie – Mistrz umy­wa nogi uczniom.
Trój­ca Świę­ta :  — Jako przy­kład dosko­na­łej Jed­no­ści, z cze­go wyni­ka wia­ra Świata.

Ponad­to prze­ka­zał nam temat mie­sią­ca:
- obo­wią­zek dąże­nia do Jed­no­ści, odpo­wie­dzial­ność  miłość,
- urze­czy­wist­nia­nia pojed­na­nia, (dzię­ki Bożej łasce).
- Pismo Świę­te,
- regu­ła wiary.

W każ­dy dzień przed mszą świę­ta były spo­tka­nia w gru­pach — roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go, któ­re­go frag­ment otrzy­ma­li­śmy na kartkach.

Na Mszy Świę­tej ( 17 wrze­śnia  w die­ce­zji War­szaw­skiej było wspo­mnie­nie bło­go­sła­wio­ne­go Zyg­mun­ta Feliń­skie­go), Pod­czas Homi­lii ks. Ksa­we­ry przy­bli­żył nam jego postać.

Pięk­ne wycho­wa­nie wyniósł z rodzin­ne­go domu, gdzie  Mat­ce swo­jej po latach napi­sał:
„Przy­kła­dy jej wszak­że sil­niej prze­ma­wia­ły niż sło­wa, Tak, że dla wszyst­kich ota­cza­ją­cych była Ona praw­dzi­wym wzo­rem łagod­no­ści, poko­ry, zda­nia się na opatrz­ność i szcze­re­go współ­czu­cia dla każ­dej nie­do­li.”
Jako Pasterz :  moją zasa­dą jest, poświę­cać zawsze  docze­sność dla wiecz­no­ści , mate­rię dla ducha,
dobro­byt dla spo­ko­ju sumie­nia i – w zasa­dzie przy­naj­mniej – wolę słu­chać gło­su miło­ści niż gło­su słusz­no­ści. Moż­na bowiem nie raz mieć do cze­goś słusz­ne pra­wo i bez grze­chu tego użyć, a jed­nak bole­śnie zakrwa­wić ser­ce bliźniego.

      Tam gdzie są rany kościo­ła mamy dostrze­gać Jego Krew, i sta­rać się coś zaradzić.

O czcij­cie Mary­ję, strój­cie jej ołta­rze w ser­cach waszych kwia­ta­mi nie­win­no­ści, cno­ty lub przy­naj­mniej łza­mi poku­ty, nawró­ce­nia i szcze­rej popra­wy.
Ucie­kaj­cie się do tej Kró­lo­wej, któ­rą poboż­ni ojco­wie nasi Kró­lo­wą Koro­ny Pol­skiej nazwa­li.
To są tyl­ko nie­któ­re posta­wy tego kapła­na , bar­dzo cie­ka­wej i mało zna­nej wszyst­kim osoby.

W trak­cie prze­rwy po obie­dzie, nie­któ­rzy z nas zaan­ga­żo­wa­li się w pomoc przy  sprze­da­ży ksią­żek i innych rze­czy w księ­ga­ren­ce, moż­na było też zamó­wić msze św. wieczyste.

         Na spo­tka­niu ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych, oma­wia­li­śmy bie­żą­ce spra­wy i wizy­ta­cję mode­ra­to­ra gene­ral­ne­go zgro­ma­dze­nia CPPS.
Ja zamie­rza­my przed­sta­wić naszą Wspól­no­tę? W krót­kiej pre­zen­ta­cji wszyst­kich die­ce­zji z pod­re­gio­nu. Czym się zaj­mu­je­my itd.
Omó­wi­li­śmy też ter­mi­ny sku­pień w tym roku for­ma­cyj­nym w domu Misyj­nym nasze­go Podregionu.

Po kola­cji i krót­kiej prze­rwie zosta­li­śmy zapro­sze­ni do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu  w ciszy.
Ks. Ksa­we­ry krót­ko wpro­wa­dził do ado­ra­cji a potem ado­ro­wa­li­śmy w ciszy.

Pod­czas Mszy św. 18 wrze­śnia do Wspól­no­ty wstą­pi­ły dwie oso­by z die­ce­zji siedleckiej.

Podzię­ko­wa­li­śmy za posłu­gę Ani­ma­to­ra Die­ce­zjal­ne­go, Marii Brach i Elż­bie­cie Trzciń­skiej z Die­ce­zji Sie­dlec­kiej. Powi­ta­li­śmy z rado­ścią Pau­li­nę Luśnię i Elż­bie­tę Pacio­rek, któ­re pod­ję­ły się posłu­gi w tej  diecezji.

Życzy­my im wytrwa­ło­ści  i jed­no­ści w posłu­dze, wca­le nie łatwej, dla dobra wszyst­kich człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

              Spo­tka­nie zakoń­czy­li­śmy obiadem. 

Następ­ne spo­tka­nie  prze­wi­dzia­ne jest   21.10 – 23.10.2022 roku . Do zobaczenia.

                                                                                   Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa.

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

Elż­bie­ta