ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU FORMACYJNEGO 2023/2024 W PODREGIONIE ZAMOJSKIM. 
W Domu Misyj­nym w Łabuń­kach w dniach 16 – 17. 09.2023 roku odby­ło się sku­pie­nie dla człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa . Było to pierw­sze spo­tka­nie roz­po­czy­na­ją­ce nowy rok formacyjny. 

To sku­pie­nie było dla nas wiel­ką rado­ścią , gdyż wstą­pi­ła do naszej wspól­no­ty oso­ba ze Świd­ni­ka, Nata­lia Żak.  Już od dłuż­sze­go cza­su spo­ty­ka­ła się ze wspól­no­tą pozna­jąc jej ducho­wość i dozna­jąc miło­ści oraz pomo­cy. Był czas na pozna­nie nowe­go człon­ka wspól­no­ty ponie­waż  przed­sta­wi­ła świa­dec­two swo­je­go życia. 

W cza­sie sku­pie­nia przy­by­li goście,  opie­kun wspól­no­ty WKC, któ­ry w tym roku przy­jął obo­wiąz­ki w para­fii pw. Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski w Zamo­ściu ks. Paweł Kubi­szyn i dia­kon Marek , któ­ry odby­wał w tej para­fii prak­ty­kę. Wizy­ta doty­czy­ła  zapo­zna­nia się z mode­ra­to­rem pod­re­gio­nu ks. Andrze­jem i  współpraca . 

Sku­pie­nie ubo­ga­ca­ło nas; 
- Kon­fe­ren­cją  wygło­szo­ną przez ks. Andrze­ja Szy­mań­skie­go Szy­mań­skie­go         
- Eucha­ry­stią                                                                                                      
-  Ado­ra­cją  ubo­ga­co­ną modli­twą do Miło­sier­dzia Boże­go oraz Koron­ką do Krwi Chry­stu­sa.                                                                         
- Modli­twą ; poran­ną czy­li jutrz­nią i wie­czor­ną czy­li Ape­lem Jasnogórskim. 

Wspól­ny posi­łek przy sto­łach, jak rów­nież poczę­stu­nek przy cie­ście i kawie roz­we­se­lał nasze spo­tka­nie, ponie­waż przy­je­cha­ły oso­by, z któ­ry­mi się daw­no widzie­li­śmy. Dobrze jest spo­tkać się po dłuż­szej prze­rwie i porozmawiać . 

Maria Kaź­mier­czak — Ani­ma­tor Pod­re­gio­nu Zamojskiego 

Reflek­sja po skupieniu:

W domu Misyj­nym pod wezwa­niem Ducha Świę­te­go w Łabuń­kach w dniu 16 wrze­śnia roz­po­czę­ło się sku­pie­nie naszej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się pie­śnią do Ducha Świę­te­go. W cza­sie Mszy świę­tej, któ­ra dla nas mia­ła cha­rak­ter bar­dzo uro­czy­sty, przy­ję­li­śmy do gro­na wspól­no­ty naszą kole­żan­kę. Wszy­scy odczu­wa­li­śmy tchnie­nie Ducha Świę­te­go. Nasza kole­żan­ka napi­sa­ła do Pana Jezu­sa tak pięk­ny list, że wszyst­kim zabłysz­cza­ły łzy w oczach. Przy­po­mi­na­ło nam to nasze przy­ję­cie do WKC, a tak­że nasze uczu­cia do Pana Jezu­sa i to, że mnie grzesz­ni­ka tak łaska­wie przy­jął Pan Jezus. Chwa­ła Panu za przy­ję­cie naszej kole­żan­ki do naszej Wspól­no­ty. Wra­ca­ły­śmy do naszych domów z prze­ogrom­ną rado­ścią w ser­cu. Ja, bate­rie swo­jej duszy, mia­łam tak nała­do­wa­ne łaską Bożą, że w tym momen­cie znik­nę­ły wszyst­kie tro­ski. Z tą rado­ścią w ser­cu wra­ca­ły­śmy do naszych rodzin. Po powro­cie z Łabu­niek chcia­łam, aby moje­mu oto­cze­niu udzie­li­ło się ode mnie tro­chę tej łaski, rado­ści i spo­ko­ju duszy, któ­re otrzy­ma­łam w darze od Pana Jezu­sa. Pobyt w Łabuń­kach, przej­ście z modli­twą przez kolej­ne sta­cje prze­la­nia Krwi Pań­skiej był zawsze dla mnie czymś wyjąt­ko­wym. Odnaj­du­ję w tym miej­scu uko­je­nie i pokój w sercu.

                                                                                              Ewa ze Świd­ni­ka — ani­ma­tor parafialny.

link do zdjęć Czar­ny Kot KLIKNIJ TU