Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!
W Domu Misyj­nym p. w. Świę­te­go Józe­fa w Swa­rze­wie w dniach 22.09.do 24.09.2023. odby­ło się Inau­gu­ru­ją­ce nowy rok For­ma­cyj­ny Sku­pie­nie ani­ma­to­rów, człon­ków i sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

Temat roku 2023/2024 „ROBOTNICY W WINNICY PAŃSKIEJ

Obej­mu­je nastę­pu­ją­ce tematy;

  1. Miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas” – wrzesień
  2. Przy­go­to­wa­nie do apo­stol­stwa” – październik
  3. Zaan­ga­żo­wa­nie talen­tów w apo­stol­stwie” – listopad
  4. Świad­czyć przy­kła­dem życia” —  grudzień
  5. Idź­cie  jeste­ście posła­ni” ‑sty­czeń
  6. Być prze­dłu­że­niem rąk i nóg Jezu­sa” – luty
  7. ” Jeste­śmy zna­kiem poko­ju i pojed­na­nia” – marzec
  8. Przy­bli­żaj­my Kró­le­stwo Boże” – kwiecień
  9. Apo­stol­stwo modli­twy” – maj
  10. Szu­kać tych, co zgi­nę­li” — czerwiec

Temat sku­pie­nia:  „ Miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas”

Sku­pie­nie roz­po­czę­ło się w pią­tek 22 wrze­śnia powi­ta­niem naszych gości przy­jeż­dża­ją­cych na sku­pie­nie.  Następ­nie wszy­scy uczest­ni­czy­li w  uro­czy­stej mszy świę­tej przy­go­to­wa­nej przez człon­ków Wspól­no­ty  z opra­wą modli­tew­ną. Po mszy świę­tej  spo­tka­li­śmy się na wspól­nej kola­cji, po któ­rej ksiądz misjo­narz Filip Pię­ta wygło­sił kon­fe­ren­cję wstępną.

Sobo­ta była dniem modli­twy; kon­fe­ren­cja na temat ”Miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas” , roz­wa­ża­nie Pisma świę­te­go, jak rów­nież wspól­ne świę­to­wa­nie  40 ‑tych uro­dzin nasze­go misjo­na­rza Ks. Fili­pa Pię­ty.  Na ręce Księ­dza Fili­pa zło­ży­li­śmy pięk­ny róża­nie do Krwi Chry­stu­sa, aby ubo­ga­cał spo­tka­nia modli­tew­no- reko­lek­cyj­ne Domu Misyj­nym p. w. Świę­te­go Józe­fa w Swa­rze­wie. Wie­czo­rem  po wymia­nie doświad­czeń w gru­pach mogli­śmy dzie­lić się naszy­mi świa­dec­twa­mi z reko­lek­cji przy dźwię­kach muzy­ki i wspól­nych śpiewach.

Po tym pięk­nym dniu  potrze­bą naszych serc było zanu­rze­nie się we Krwi Chry­stu­sa na cało­noc­nej ado­ra­cji w ciszy, aby uwiel­biać Jezu­sa, dzię­ko­wać za wszel­kie dary i oka­zy­wa­ną nam  miłość .

W dniu 24 wrze­śnia w nie­dzie­lę rano pod­czas mszy świę­tej trzy oso­by z Die­ce­zji Kosza­liń­sko – Koło­brze­skiej  wstą­pi­ły do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, czy­ta­jąc pięk­nie przy­go­to­wa­ny list /świadectwo/ pro­sząc o przy­ję­cie do nasze Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

 Dzię­ku­jąc wszyst­kim człon­kom, sym­pa­ty­kom za wspól­ny  czas spę­dzo­ny na sku­pie­niu modli­tew­nym wyje­cha­li­śmy ubo­ga­ce­ni mocą Krwi Chry­stu­sa poprzez modli­twę, ado­ra­cję,  oraz nasze cie­płe i ser­decz­ne roz­mo­wy jak rów­nież wymia­nę naszych wspól­nych doświad­czeń wspólnotowych.

Ani­ma­tor Pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go 
 Lucy­na Witek  
Gdańsk, 25.09.2023r