W kolej­ną, dru­gą sobo­tę mie­sią­ca  9 wrze­śnia spo­tka­li­śmy się na Eucha­ry­stii na roz­po­czę­cie nowe­go roku for­ma­cyj­ne­go. Naszą inten­cją była modlitwa:

O bło­go­sła­wień­stwo dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i Para­fian z proś­bą o otwar­tość serc na wspól­no­ty. Na zakoń­cze­nie Mszy św. nasz ks. Zbi­gniew — opie­kun ser­decz­nie zapro­sił uczest­ni­czą­cych na nasze spotkanie.

Spo­tka­nie w salce

Po przej­ściu do sal­ki para­fial­nej przy her­bat­ce i kawie oraz cie­ście i ogród­ko­wych owo­cach roz­ma­wia­li­śmy o prze­ży­tych reko­lek­cjach w cza­sie waka­cyj­nym oraz Basia przed­sta­wi­ła temat for­ma­cyj­ny na mie­siąc wrze­sień: „Miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas”. Podzie­li­li­śmy się wspól­ny­mi reflek­sja­mi i prze­ży­cia­mi zwią­za­ny­mi z tematem.

Na zakoń­cze­nie usta­li­li­śmy wstęp­nie pla­no­wa­ną na 28 paź­dzier­nik uro­czy­stość odpu­sto­wą i podział zadań.

Ksiądz Zbi­gniew udzie­lił nam na rozej­ście kapłań­skie­go błogosławieństwa.

KLIKNIJ TU