Sku­pie­nie roz­po­czę­li­śmy w pią­tek 8 wrze­śnia, 2023 roku w Dzień naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny.  Mszą świę­tą i ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, uczci­li­śmy to Wiel­kie Świę­to.
Ado­ra­cję popro­wa­dził brat Jan CPPS. 

    Następ­ne­go dnia po modli­twie poran­nej roz­po­czę­li­śmy dzień obfi­tu­ją­cy w róż­ne wyda­rze­nia. Patro­no­wa­ło nam sło­wo życia:   „MIŁOŚĆ  CHRYSTUSA  PRZYNAGLA NAS „

Kon­fe­ren­cję na temat Miło­ści Jezu­sa i tema­tu roku for­ma­cyj­ne­go, wygło­si­ła nam Tere­sa Świ­der­ska. Mówi­ła mię­dzy inny­mi o prze­bu­dze­niu ludzi star­szych, aby  im „się chcia­ło chcieć”, aby nie narze­kać na soją sta­rość i nie moż­ność, bo Jezus na każ­de­go cze­ka i każ­de­go kocha.

Potem ks. Ksa­we­ry , mówił nam o Pię­ciu języ­kach miło­ści.  Zazna­czył przy tym, że nie każ­dy tak samo postrzega .

Oka­zy­wa­nie miło­ści przez:

  Sło­wo,  czas,  pomoc,  pre­zent, dotyk, — jak czę­sto nie uświa­da­mia­my sobie bar­dzo , zda­wa­ło­by się , pro­stych rze­czy.  Odkry­li­śmy jak­by na nowo jak to jest w naszym życiu.

Np. dla­cze­go nasze dzie­ci, wnu­ki są agre­syw­ne, zbun­to­wa­ne,  —  nie czu­ją się kochane.

Spo­tka­nie w gru­pach  ponow­nie uświa­do­mi­ło nam, jak waż­ne jest roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go i sta­ra­nie aby wcie­lać JE w życie.

Na Mszy Świę­tej w trak­cie homi­lii ks. przy­bli­żył  nam  sens Ewan­ge­lii. Pra­wo ponad wszyst­ko, dla fary­ze­uszów i przy­wód­ców ludu, było naj­waż­niej­sze. Jed­nak Jezus wyka­zu­je im ich posta­wę, peł­ną pychy i dwu­li­co­wo­ści. Jak my kie­ru­je­my się uczu­cia­mi do dru­gie­go czło­wie­ka, czy kocha­my, czy osą­dza­my, czy czu­je­my się lep­si od innych??  Czy moja posta­wa jest peł­na współ­czu­cia, czy raczej „ja wiem lepiej”??

Po obie­dzie spa­ce­ry po dwie osoby,-co już sta­ło się zwyczajem‑, a po tym cie­ka­we doświad­cze­nia , pod­czas wymia­ny doświad­czeń wieczorem.

Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych upły­nę­ło w duchu spraw aktu­al­nych.
- spi­sy­wać świa­dec­twa, zale­ce­nie dla wszyst­kich,
- nowi ani­ma­to­rzy pod­re­gio­nu, dołą­czy­ła Pau­li­na Luśnia
-  Pau­li­nę luśnię w die­ce­zji sie­dlec­kiej, zastą­pi­ła Gra­ży­na  Gora,
- W die­ce­zji Ełc­kiej ani­ma­tor­ką zosta­ła Kry­sty­na Grupkajtys.

Apel o stwo­rze­nie gru­py ewan­ge­li­za­cyj­nej, uczest­nic­two w nie­dzie­lach misyj­nych, reko­lek­cjach itp.

Po kola­cji , wymia­na doświad­czeń a następ­nie ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, pro­wa­dził brat Jan.  Zakoń­cze­nie ape­lem jasnogórskim.

     W nie­dzie­lę uro­czy­sta Msza Świę­ta, wspo­mnia­ni zosta­li rodzi­na Ulmów, któ­rej beaty­fi­ka­cja wła­śnie w tym cza­sie się odbywała.

Do wspól­no­ty zosta­ła przy­ję­ta oso­ba z die­ce­zji Ełc­kiej. Na zakoń­cze­nie podzię­ko­wa­li­śmy Jar­ko­wi Dzie­kań­skie­mu za trud peł­nie­nia obo­wiąz­ków ani­ma­to­ra pod­re­gio­nu, ponad­to zosta­ła wrę­czo­na nomi­na­cja nowej ani­ma­tor­ce die­ce­zji Sie­dlec­kiej Gra­ży­nie Gora.  Były łzy wzru­sze­nia i mnó­stwo podzię­ko­wań i serdeczności.

Temat z paź­dzier­ni­ka wygło­sił nam ks. Ksa­we­ry, zakoń­czy­li­śmy spo­tka­nie ogól­ną wymia­ną doświadczeń.

Obiad był ostat­nim wspól­nym spo­tka­niem i zosta­li­śmy posła­ni do naszych wspól­not w miej­scach zamiesz­ka­nia.                
Następ­ne spo­tka­nie 13 – 15 paź­dzier­ni­ka  2023r  
Do zobaczenia! 

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU   

                                                                                                                                    Elżbieta