W para­fii Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski w Zamo­ściu odpra­wia się Nowen­na 9‑dniowa ; Dzięk­czyn­no-bła­gal­na za misjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Krwi Chry­stu­sa na wszyst­kich kon­ty­nen­tach świa­ta. Dzię­ku­jąc za dar kapłań­stwa i otrzy­ma­ne łaski w poprzed­nich latach , pro­sząc o Boże bło­go­sła­wień­stwo , dary Ducha Św. na 2021 r. w wypeł­nia­niu Woli Bożej i umoc­nie­nie w Krwi Chrystusa.

Maria