Trzeci tydzień  Wielkiego  Postu  2021r.
Tematem  rozważań  tego  tygodnia  jest -  MODLITWA

Jezus  powie­dział: —  „Gdy się modli­cie, nie bądź­cie jak obłud­ni­cy. Oni lubią w syna­go­gach i na rogach ulic wysta­wać i modlić się, żeby się ludziom poka­zać.” ( Mt. 6, 5)
„Na modli­twie nie bądź­cie gada­tli­wi jak poga­nie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wie­lo­mów­stwo1 będą wysłu­cha­ni.” ( Mt. 6, 7)
„Wy zatem tak się módl­cie:  Ojcze nasz, któ­ry jesteś w nie­bie,  niech się świę­ci imię Two­je!  Niech przyj­dzie kró­le­stwo Two­je; niech Two­ja wola speł­nia się na zie­mi, tak jak  i w nie­bie.” ( Mt. 6, 9 — 10)

Zaś  Św. Kasper del Bufa­lo mówił:
„Bóg w pokor­nej modli­twie,
Obja­wia wszyst­ko to,
Co jest Jego upodo­ba­niem”.