Uro­czy­stość odpu­sto­wa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w die­ce­zji war­miń­skiej para­fii pod wezwa­niem Św. Macie­ja i Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Bisz­tyn­ku. KLIKNIJ TU

            W dniu 2 lip­ca 2023 r. w Koście­le pod wezwa­niem Św. Macie­ja Apo­sto­ła  i Prze­naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa w Bisz­tyn­ku odby­ła się uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci Krwi Chry­stu­sa w rocz­ni­cę obja­wie­nia się Krwi Chry­stu­sa na figu­rze Pana Jezu­sa ok. 400 lat temu.

W Bisz­tyn­ku  znaj­du­je się tu jeden z naj­więk­szych kościo­łów na War­mii. Usiąść w nim może co dru­gi miesz­ka­niec mia­stecz­ka. Z Bisz­tyn­kiem wią­że się też cud eucha­ry­stycz­ny. W 1400 roku biskup Hen­ryk Sor­bom doko­ny­wał tu poświę­ce­nia nowej świą­ty­ni p.w. św. Macie­ja Apo­sto­ła. „Kro­ni­ka Lidz­bar­ska” opi­su­je wyda­rze­nie, któ­re mia­ło wów­czas nastą­pić. Zapis w kro­ni­ce brzmiał nastę­pu­ją­co: „(…) kie­dy on (biskup), krót­ko przed swo­ją śmier­cią, poświę­cał i zara­zem potem odpra­wiał Mszę świę­tą, pod­czas pod­nie­sie­nia na lewej ręce poczuł spły­wa­ją­cą krew. Dla­te­go ołtarz ten nazwa­ny został Prze­naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa. A przy nim dzia­ły się licz­ne cuda (…)”.

W uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le Wspól­not z Bisz­tyn­ka, Biskup­ca, Bra­nie­wa, Bar­to­szyc, Jabłon­ki, Kętrzy­na, Lidz­bar­ka War­miń­skie­go, Olsz­tyn­ka, Olsz­ty­na. Zebra­nych przy­wi­tał ser­decz­nie opie­kun WKC, pro­boszcz para­fii ks. Leszek Kuriata.

Uro­czy­stość poprze­dzi­ła ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą różań­co­wą. Ado­ra­cja pro­wa­dzo­na była przez ani­ma­to­rów – Tere­sę Kujaw­ską i Bog­da­na Szew­czy­ka – ani­ma­to­rów diecezjalnych.

Mszę świę­tą popro­wa­dził  Ks. Remi­giusz Zaniec­ki — dzie­kan Deka­na­tu Reszel­skie­go. Homi­lię wygło­sił ks. Filip Pię­ta — misjo­narz CPPS, mode­ra­tor WKC w Pod­re­gio­nie Swa­rzew­skim. W swo­jej homi­lii przy­bli­żył tra­dy­cje piel­grzym­ko­we do Pana Jezu­sa na krzy­żu w Koście­le w Bisz­tyn­ku, potrze­bę naśla­do­wa­nia Jezu­sa, jed­no­ści i dzia­ła­nia wspólnot.

            Człon­ko­wie Wspól­no­ty czyn­nie uczest­ni­czy­li w mszy świę­tej czy­ta­jąc listy św. Paw­ła, śpie­wa­jąc Psalm, przed­sta­wia­jąc modli­twę wier­nych i nio­sąc dary.  Po Eucha­ry­stii wszy­scy uda­li­śmy się na aga­pę, gdzie przy her­bat­ce dzie­lo­no się infor­ma­cja­mi o pra­cy Wspól­not i świa­dec­twa­mi życia sło­wem Bożym.

Pod koniec Mszy Świę­tej poświę­co­no Róża­niec do Krwi Chry­stu­sa, potem ruszy­ła pro­ce­sja wokół Kościo­ła z Krzy­żem, któ­ry nie­śli na zmia­nę przed­sta­wi­cie­le Wspól­not z Die­ce­zji War­miń­skiej. W pro­ce­sji  nie­sio­no tak­że  wyświę­co­ny Róża­niec do Krwi Chrystusa. 

Na zakoń­cze­nie odmó­wio­no modli­twę i z bło­go­sła­wień­stwem uda­li­śmy się do swo­ich domów. Uro­czy­stość przy­go­to­wa­ły człon­ki­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Bisz­tyn­ku  Bar­ba­ra Romań­ska, Regi­na Dorniak, Apo­lo­nia, Mał­go­rza­ta, Andrzej Aleksandrowicz.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa! 

                                                                                  Tere­sa Kujawska