Odpu­stu Krwi Chry­stu­sa w Pozna­niu orga­ni­zo­wa­ne­go przez Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa (WKC)
Para­fia Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go w Pozna­niu os. Wichro­we Wzg.130
sobo­ta 8.07.2023: 9.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi św.),
10.00 Uro­czy­sta Msza Św. Odpu­sto­wa, 11.30 Aga­pa                     

Jak co roku w die­ce­zji poznań­skiej obcho­dzo­ny jest uro­czy­ście Odpust Krwi Chry­stu­sa. Tym  razem odbył się 08.07.2023 r. w para­fii Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go w Pozna­niu pod prze­wod­nic­twem zapro­szo­ne­go  Misjo­na­rza CPPS ks. Fili­pa Pięty.

Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się Ado­ra­cją z roz­wa­ża­nia­mi 7 Prze­lań. Mszę św. Odpu­sto­wą – dzięk­czyn­no-bła­gal­ną kon­ce­le­bro­wa­li ks. Filip Pię­ta i opie­kun WKC ks. Pra­łat Jan Szczepaniak.

Misjo­narz w cza­sie kaza­nia pięk­nie mówił o war­to­ści Krwi Chry­stu­sa, o naszych zało­ży­cie­lach i isto­cie wspól­no­ty. Sło­wa te poru­szy­ły ser­ca, szcze­gól­nie nowych osób i sym­pa­ty­ków WKC.

Mszę św. zakoń­czy­ło indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią św. Kaspra.

A potem oczy­wi­ście spo­tka­nie przy kawie i pysz­nych cia­stach. Bo są wśród nas spe­cja­list­ki nie tyl­ko od spraw ducho­wych, ale i kulinarnych.

Tutaj też podzię­ko­wa­li­śmy koń­czą­ce­mu swą posłu­gę pro­bosz­cza nasze­mu opie­ku­no­wi ks. Jano­wi Szcze­pa­nia­ko­wi. Miał dla nas zawsze otwar­te ser­ce i czas na wspól­ną modlitwę.

No i powi­ta­li­śmy nasze­go nowe­go Mode­ra­to­ra ks. Fili­pa Pię­tę. Ksiądz, jak zawsze cie­ka­wie mówił o swo­jej obec­nej posłu­dze w Swa­rze­wie. Szko­da, że nie mógł z nami zostać dłu­żej, gdyż obo­wiąz­ki reko­lek­cyj­ne wzy­wa­ły do powrotu.

Za rok zapra­sza­my wszyst­kich na nasz Odpust do Pozna­nia, do pięk­ne­go histo­rycz­ne­go Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa.
Zdję­cia w lin­ku: Basia Kani­kow­ska » KLIKNIJ TU

Mar­le­na Czupryniak