Mie­siąc lipiec w Koście­le poświę­co­ny jest w szcze­gól­ny spo­sób Krwi Chrystusa.

https://wkcwroclawska.blogspot.com/2023/07/nabozenstwo-do-krwi-chrystusa.html

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa zapra­sza 3 lip­ca o godz. 18.00 na uro­czy­stą mszę odpu­sto­wą, któ­ra odbę­dzie się w koście­le Uni­wer­sy­tec­kim pw. Naj­święt­sze­go Imie­nia Jezus przy pl. Uni­wer­sy­tec­kim 1 we Wrocławiu

Od 4 lip­ca zapra­sza­my codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku  na nabo­żeń­stwo do Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa o godz 17.30 przed Naj­święt­szy Sakra­ment w kapli­cy obra­zu Mat­ki Bożej Łaska­wej Patron­ki i Opie­kun­ki Mał­żeństw i Rodzin przy Para­fii św Karo­la Boro­me­usza we Wro­cła­wiu.  

To już kolej­ny rok w któ­rym nasza Wspól­no­ta modli się w mie­sią­cu lip­cu Lita­nią do Krwi Chry­stu­sa. Krew Chry­stu­sa jest Nowym Przy­mie­rzem jakie Bóg zawarł z czło­wie­kiem. W tym Przy­mie­rzu jest nasze zba­wie­nie. Krew Chry­stu­sa nie tyl­ko wyku­pu­je nas od grze­chu i wiecz­ne­go potę­pie­nia, ale tak­że „oczy­ści sumie­nie nasze od mar­twych uczyn­ków, aby­śmy mogli słu­żyć Bogu żywe­mu” (He.9.14). 
Bez Krwi nie ma życia.

 Dzię­kuj­my Jezu­so­wi za prze­la­ną Krew

Aby przy­bli­żać ducho­wość Krwi, pod­czas nabo­żeń­stwa czy­ta­my roz­wa­ża­nia z książ­ki „Il mese del Pre­zios­si­smo  San­gue” Rafa­el­lo Ber­bar­do CPPS, Rzym (tłum. G. Truś) 
Każ­de roz­wa­ża­nie koń­czy się proś­bą wypo­wia­da­ną jako akt strzelisty

Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy. Przyjdź zanu­rzyć we Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa swo­ją rodzi­nę, oso­by bli­skie i te z któ­ry­mi rela­cje są trud­ne, zanurz swo­je codzien­ne życie, rado­ści i pro­ble­my, zanurz wszyst­kie cię­ża­ry któ­re nosisz w ser­cu, rany któ­re nie mogą się zabliź­nić, aby mogły wydać owoc i uwierz, że ta Krew praw­dzi­wie obmy­wa, uwal­nia, uzdra­wia, oczysz­cza i uświęca !!!

   Sta­łe inten­cje:
- o ochro­nę życia czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci 
- o pokój na Ukra­inie i na świe­cie 
- o łaskę powro­tu naszej Ojczy­zny do korze­ni wia­ry
- o nowe powo­ła­nia kapłań­skie
- o świę­tość dla kapła­nów
- o świę­tość naszych rodzin|
- za cho­rych i cier­pią­cych 
- w inten­cjach któ­re nosi­my w naszych sercach