” Mie­siąc lipiec zgod­nie z ludo­wą tra­dy­cją poświę­co­ny jest kon­tem­pla­cji Naj­święt­szej Krwi, Chry­stu­sa, Nie­zgłę­bio­nej Tajem­ni­cy Miło­ści i Miło­sier­dzia. Krew Chry­stu­sa jest ceną, któ­rą Bóg zapła­cił aby wyzwo­lić ludz­kość z nie­wo­li grze­chu i śmier­ci. Jest nie­zbi­tym dowo­dem Miło­ści Nie­bie­skie­go Ojca do każ­de­go czło­wie­ka, bez żad­ne­go wyjąt­ku. To Krew, któ­rej jed­na Kro­pla może wyba­wić cały świat od wszel­kiej winy”.   św. Jan  Pawł II z 1 lip­ca 2001  

Przez cały mie­siąc lipiec Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w koście­le MB Czę­sto­chow­skiej w Zie­lo­nej Górze modli się od ponie­dział­ku do sobo­ty przed każ­dą Mszą św. Lita­nią do Krwi Chry­stu­sa, Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej, Zanu­rze­nia we Krwi Chry­stu­sa, Uwiel­bie­nie i Ofia­ro­wa­nie Krwi Chrystusa.

INTENCJA: Zanu­rzaj­my w Krwi Chry­stu­sa:
- naszą para­fię, naszą Ojczy­znę, nasze rodzi­ny i pro­si­my: o łaskę powro­tu do korze­ni wia­ry
- o nowe powo­ła­nia kapłań­skie
- za cho­rych i cier­pią­cych
- o pokój w Ukra­inie i w świe­cie
- w inten­cjach, któ­re nosi­my w naszych sercach