Co roku mie­siąc lipiec poświę­co­ny Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa jest czczo­ny przez coraz więk­szą ilość osób. W tym roku znów poprze­dzo­ny był wyjaz­dem auto­ka­ro­wym 25 czerw­ca na odpust do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. Dzię­ki temu infor­ma­cja o tym jak waż­ne jest zda­nie sobie spra­wy z tego, czym zosta­li­śmy wyku­pie­ni jest coraz bar­dziej roz­po­wszech­nia­na- nie było to sre­bro, ani zło­to, ale jak pisze św. Piotr Apo­stoł w pierw­szym liście (1 P1,17–21) była to dro­go­cen­na Krew Chry­stu­sa. W  lip­cu w każ­dej Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa odby­ły się uro­czy­ste Msze Świę­te oraz pro­wa­dzo­ne były codzien­nie modli­twy do Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w koście­le lub odma­wia­ne indy­wi­du­al­nie w domu. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wysta­wio­ny też był przez cały mie­siąc obraz przed­sta­wia­ją­cy kie­lich i róża­niec, na któ­rym odma­wia się koron­kę do Krwi Chry­stu­sa. Wspól­no­ta przy para­fii Ducha Świę­te­go i NMP Mat­ki Kościo­ła w 

Kędzie­rzy­nie Koź­lu, po każ­dej ran­nej Eucha­ry­stii pod­ję­ła zobo­wią­za­nie o modli­twie (modli­twa trwa­ła ok. godzi­ny) w inten­cji kapła­nów, powo­łań kapłań­skich, misyj­nych i zakon­nych, za dzie­ci i mło­dzież o ochro­nę przed złem. To była jed­na z głów­nych inten­cji, ale codzien­nie docho­dzi­ły inten­cje powie­rzo­ne przez oso­by, któ­re zgła­sza­ły indy­wi­du­al­ne inten­cje i dołą­cza­ły do gru­py. Pod­czas modli­twy do Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa odma­wia­na była koron­ka, lita­nia,  zawie­rze­nie i inne, a towa­rzy­szy­ły im codzien­ne roz­wa­ża­nia  wg książ­ki z Wydaw­nic­twa „Pomoc” Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa — auto­ra Tul­lio Veglian­ti CPPS pt. „Krew Chry­stu­sa- codzien­ne roz­wa­ża­nia na lipiec”. Cie­szy­my się, że coraz wię­cej jest nowych sym­pa­ty­ków Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa i Bogu niech będą dzię­ki za ten szcze­gól­ny mie­siąc naszej modlitwy.

Link do zdjęć KLIKNIJ TU

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

Ani­ma­tor die­ce­zjal­ny Kata­rzy­na Zaluza