Moja obec­ność na die­ce­zjal­nym spo­tka­niu opłat­ko­wym WKC 16.01.2024 r. w Para­fii Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go w Pozna­niu nie była pew­na, ponie­waż nie jestem człon­kiem Wspól­no­ty. Zosta­łam jed­nak zapro­szo­na, więc prze­ła­ma­łam opo­ry, upie­kłam ser­nik i z lek­ką oba­wą pojechałam.

Od począt­ku byłam mile zasko­czo­na atmos­fe­rą peł­ną rado­ści ze spo­tka­nia, sto­łem pięk­nie zasta­wio­nym, kuszą­cym róż­ny­mi sma­ko­ły­ka­mi. Każ­da oso­ba sta­ra­ła się czymś ubo­ga­cić spo­tka­nie opłat­ko­we, np. jed­na Pani przy­nio­sła duże­go inte­rak­tyw­ne­go anio­ła inna zro­bi­ła pysz­ną sałatkę.

Łama­nie się opłat­kiem było bar­dzo cie­płe i peł­ne życz­li­wo­ści. Następ­nie zaśpie­wa­ły­śmy kolę­dy, po czym zasia­dły­śmy do sto­łu, przy któ­rym Panie dzie­li­ły się świa­dec­twa­mi swo­jej wia­ry. Było to dla mnie bar­dzo wzru­sza­ją­ce- star­sze,  scho­ro­wa­ne oso­by pała­ły entu­zja­zmem.  Zoba­czy­łam ich auten­tycz­ność i ogrom­ne zaan­ga­żo­wa­nie w pro­pa­go­wa­niu Dobrej Nowiny.

Na koniec spo­tka­nia każ­dy wylo­so­wał frag­ment Sło­wa Boże­go, któ­rym będzie żyć przez cały 2024 rok.” 

                                                                                    Ewa