Spo­tka­nie odby­ło się w para­fii Św. Bar­ba­ry w Rudzie Ślą­skiej (Byko­wi­na)

Dnia 20 stycz­nia 2024 roku o godz.15 odby­ło się spo­tka­nie opłat­ko­we Die­ce­zji Kato­wic­kiej.
Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się przy­wi­ta­niem przez Ani­ma­tor­kę Agniesz­kę grup wspól­no­to­wych z Kato­wic i Rudy Ślą­skiej. Ani­ma­tor Piotr prze­czy­tał frag­ment z Ewan­ge­lii o naro­dze­niu Pana Jezu­sa potem zaśpie­wa­li­śmy kolę­dę i podzie­li­li­śmy się opłat­kiem skła­da­jąc sobie życze­nia.
Człon­ko­wie Wspól­no­ty upie­kli prze­pysz­ne cia­sta, któ­re po czę­ści wstęp­nej każ­dy mógł spró­bo­wać popi­ja­jąc kawą .

Pod­czas degu­sta­cji słod­ko­ści każ­dy otrzy­mał „Sło­wo Życia ”(cytat z Ewan­ge­lii), któ­rym podzie­li­li­śmy się nawza­jem i dodat­ko­wo każ­da oso­ba powie­dzia­ła krót­kie doświad­cze­nie (…) W zamian za doświad­cze­nie, po każ­dej wypo­wie­dzi śpie­wa­li­śmy kolę­dę. Czas szyb­ko upły­nął i trze­ba było się poże­gnać. W miłej atmos­fe­rze, umoc­nie­ni Duchem i doświad­cze­nia­mi powró­ci­li­śmy do domów .
To był bar­dzo miły dzień !

Jolan­ta Polok