W poło­wie stycz­nia przy­pa­dło nam spo­tka­nie para­fial­no-die­ce­zjal­ne  i opłat­ko­we. Eucha­ry­stia na roz­po­czę­cie spo­tka­nia, z inten­cją: o bło­go­sła­wień­stwo i Bożą opie­kę dla naszej Ojczy­zny, wszyst­kich Kapła­nów, Wspól­no­ty Para­fial­nej i Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

Po Mszy św. spo­tka­li­śmy się w sal­ce para­fial­nej. Zapro­sze­ni byli księ­ża z Para­fii Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej, goście oraz nasi sta­li człon­ko­wie rów­nież z innych parafii.

 Roz­po­czę­li­śmy pie­śnią do Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, wspól­ną modli­twą i dzie­le­niem się opłatkiem.

Ela przy­go­to­wa­ła karteczki/choineczki, aby każ­dy mógł się pod­pi­sać, a następ­nie te kar­tecz­ki z imie­niem i nazwi­skiem bra­ły udział w loso­wa­niu. Kto kogo wylo­so­wał miał zada­nie modlić się za daną oso­bę przez cały rok. Ponie­kąd jest to w naszej tra­dy­cji i jak ktoś zauwa­żył w ostat­nim cza­sie bra­ko­wa­ło nam tej wza­jem­nej modli­tew­nej tro­ski.
Na prze­mian śpie­wa­li­śmy kolę­dy, roz­ma­wia­li­śmy, a gło­sy nasze były moc­ne i rado­sne, bo do tego skła­nia nas atmos­fe­ra i zna­cze­nie cza­su Boże­go Naro­dze­nia pomi­mo tego, jakie pro­ble­my i tro­ski przeżywamy. 

Było nas ponad dwa­dzie­ścia osób, dojaz­dy w zie­mie zwłasz­cza naszych bli­skich ze Wspól­no­ty poza Zie­lo­ną Górą są nie­moż­li­we, a więc bra­ko­wa­ło nam bli­sko­ści z nie­obec­ny­mi osobami.

Obra­zek kolę­do­wy od nasze­go Księ­dza Opie­ku­na
Tak zaczę­li­śmy nowy rok kalen­da­rzo­wy Anno Domi­ni 2024.

Ula z Zie­lo­nej Góry

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU