Sku­pie­nie w Swa­rze­wie oraz  uro­czy­sto­ści odpu­sto­we świę­te­go Józe­fa w dniach 17 do 19 marzec 2023

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa,

W Domu Misyj­nym p. w. Świę­te­go Józe­fa w Swa­rze­wie w dniach 17.03.do 19.03.2023. odby­ło się Sku­pie­nie ani­ma­to­rów, człon­ków i sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

Temat sku­pie­nia:      „JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE ”

Sku­pie­nie roz­po­czę­ło się  w pią­tek 17 mar­ca powi­ta­niem naszych gości przy­jeż­dża­ją­cych na sku­pie­nie.  Następ­nie po kola­cji, uczest­ni­czy­li­śmy w  uro­czy­stej Mszy Świę­tej przy­go­to­wa­nej przez człon­ków Wspól­no­ty   Die­ce­zji Gdań­skiej z opra­wą modli­tew­ną  i pro­ce­sją darów. Po Mszy Świę­tej Tere­sa Jun­ker i Maria Ryn­kie­wicz z Die­ce­zji Elblą­skiej popro­wa­dzi­ły roz­wa­ża­nia Dro­gi Krzyżowej . 

Następ­nie w uro­czy­stej pro­ce­sji wszy­scy uczest­ni­cy uda­li  się  do Sank­tu­arium Kró­lo­wej Pol­skie­go Morza na uro­czy­stą Mszę Świę­tą odpu­sto­wą. Mszy Świę­tej prze­wod­ni­czył­Mo­de­ra­tor Kra­jo­wy — ksiądz Daniel Rafał Mokwa, któ­ry wraz z Radą Kra­jo­wą uczest­ni­czył w dniach sku­pie­nia. Udział w Mszy  Świę­tej ubo­ga­ci­li: pro­boszcz  Sank­tu­arium  ksiądz Adam, misjo­na­rze ks. Seba­stian i ks, Filip,  ks. Józef oraz ksiądz Dawid z para­fii Bło­go­sła­wio­nej Doro­ty  z Mątew, któ­ry przy­je­chał  auto­ka­rem z piel­grzy­ma­mi z Trójmiasta.

Zobacz wię­cej (w cało­ści) KLIKNIJ TU przy­go­to­wa­ła Lucy­na Witek