Sku­pie­nie dla wszyst­kich z Ani­ma­to­ra­mi Die­ce­zjal­ny­mi WKC w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim w dniach 03.- 05.03.2023 roku.

Roz­po­czę­li­śmy spo­tka­nie w pią­tek wie­czo­rem Mszą Świę­tą. Pod­czas kaza­nia, ks. Ksa­we­ry zwró­cił uwa­gę na prze­ba­cze­nie:
Jeśli więc przy­nie­siesz dar swój przed ołtarz i tam wspo­mnisz, że brat twój ma coś prze­ciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołta­rzem, a naj­pierw idź i pojed­naj się z bra­tem swo­im. Potem przyjdź i ofia­ruj dar swój.
Pogódź się ze swo­im prze­ciw­ni­kiem szyb­ko, dopó­ki jesteś z nim w dro­dze, by cię prze­ciw­nik nie podał sędzie­mu, a sędzia dozor­cy, i aby nie wtrą­co­no cię do wię­zie­nia. Zapraw­dę powia­dam ci: nie wyj­dziesz stam­tąd, aż zwró­cisz ostat­ni grosz.
W kon­tek­ście tego sło­wa, powie­dział jak waż­ne jest przebaczenie, 

.JEZUS ZAWSZE MÓWI, że mamy zwra­cać uwa­gę na to, co nosi­my w ser­cu! Nie wol­no tam nosić gnie­wu, żalu, gory­czy, nie­na­wi­ści. To bom­by zega­ro­we, któ­re będą roz­wa­lać prę­dzej lub póź­niej relacje.

I dalej podał przykład:

Roz­mo­wa z pew­ną panią któ­ra nie chcia­ła prze­ba­czyć zmar­łe­mu już ojcu. 

Za życia ja skrzyw­dził. Powie­dzia­łem jej żeby może zamó­wi­ła za ojca mszę świę­tą. Ale… Nie! 

Roz­ma­wia­jąc powie­dzia­ła, że myślę że ojciec jest już prze­cież w niebie.

  • nie jest w nie­bie bo mu na to nie pozwalasz. 
  • Cze­mu? 
  • Wyobraź sobie że on jest w nie­bie i ty tam przy­cho­dzisz… I od razu jest kon­flikt? Nie roz­ma­wia­cie ze sobą? W nie­bie?! To albo on albo ty albo obo­je musi­cie jesz­cze doro­snąć, doj­rzeć do nieba…

JAK TO SOBIE WYOBRAŻACIE? ŻE BĘDZIECIE PATRZEĆ NA SIEBIE SPOD OKA PRZED ŚWIĘTYM BOGIEM!!! 

  Bar­dzo mnie ten przy­kład pod­bu­do­wał, zro­zu­mia­łam , że mam prze­ba­czać zawsze, choć nie jest to wca­le łatwe.

W chwi­li modlitwy: 

Wtu­lę się w Jezu­sa. Oprę moją gło­wę na Jego ser­cu. Będę wytrwa­le pro­sił Go, aby ule­czył moje ser­ce z gnie­wu i nie­zgo­dy: „Jezu, daj mi ser­ce ciche i pokorne”.

    Po kola­cji odpra­wi­li­śmy Dro­gę Krzy­żo­wą – roz­wa­ża­nia przy­go­to­wa­ła diec. War­szaw­ska w duchu patriotycznym.

W sobo­tę patro­nem dnia był Świę­ty Kazi­mierz Kró­le­wicz.,  Pod­czas poran­nej mszy świę­tej ks. przy­bli­żył nam syl­wet­kę świę­te­go.  Bar­dzo cie­ka­wym był fakt, że Kazi­mierz został posła­ny do Węgier na proś­bę tam­tej­szych dygni­ta­rzy, ale poniósł sro­mot­ną klę­skę, i wró­cił do Polski. 

Nale­ży nad­mie­nić, że był wte­dy bar­dzo mło­dym czło­wie­kiem. Kie­dy zasma­ko­wał klę­ski, i popa­trzył na „woj­nę” z bli­ska usu­nął się z życia publicznego.

Po śnia­da­niu i „kaw­ce” kon­fe­ren­cję , połą­czo­ną z tema­tem wygło­sił ks. Ksa­we­ry  z Tere­są Świderską.

Ks. Przy­po­mniał, że każ­dy z nas  ma swo­ją  indy­wi­du­al­ną dro­gę do Boga., zilu­stro­wał  to słoń­cem, BÓG , od któ­re­go odcho­dzą pro­mie­nie, Każ­dy idąc swo­im pro­mie­niem, przy­bli­ża się do Boga i do sie­bie nawzajem. 

Dro­ga Człon­ka WKC  wg  zasad:

- codzien­na modli­twa do Krwi Chrystusa,

- coty­go­dnio­we spo­tka­nia w gru­pach,  — waż­na wymia­na doświadczeń,

- comie­sięcz­na ado­ra­cja w parafiach.

Klu­czem do jed­no­ści we wspól­no­cie, jak rów­nież jed­ność w litur­gii, jest Krew Chrystusa. 

Wpi­sa­ło się w to, Sło­wo Życia:   „Aby­ście byli jed­ne­go ducha i jed­nej myśli.”

Po kon­fe­ren­cji, było roz­waż­nie  pisma św. w grupach. 

Potem po obie­dzie zosta­li­śmy zapro­sze­ni do semi­na­rium  Pal­lo­ty­nów na Miste­rium Męki Pąńskiej,

Spo­tka­nie Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych:  sku­pi­li­śmy się na wyda­rze­niach, któ­re nas cze­ka­ją, a więc:

- reko­lek­cje dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych  na prze­ło­mie kwiet­nia i maja 2023 roku.

- Odpust Mat­ki  Bożej Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi  w maju 2023.

- Zebra­ne Kra­jo­we  WKC w maju,

- ter­mi­ny sku­pień w Domu Św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Mazowieckim

Po kola­cji zosta­li­śmy zapro­sze­ni do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, adorację 

pro­wa­dził brat Jan CPPS.

Sku­pie­nie zakoń­czy­li­śmy tra­dy­cyj­nie wspól­ną wymia­ną doświad­czeń, wszyst­kich uczest­ni­ków skupienia.

Następ­ne sku­pie­nie dla wszyst­kich ze szcze­gól­nym  udzia­łem ani­ma­to­rów para­fial­nych odbę­dzie się w dniach  21 ‑23.04.2023 roku w Oża­ro­wie Mazowieckim.

                                                           Do zoba­cze­nia.      Elż­bie­ta Dzienis.

zdję­cia od Elż­bie­ty KLIKNIJ TU