Już od nie­speł­na 70 lat alum­ni WSD w Ołta­rze­wie przy­go­to­wu­ją Miste­rium Męki Pań­skiej, wysta­wia­ne w cza­sie Wiel­kie­go Postu. W tym roku spek­takl zaty­tu­ło­wa­ny „Mara­na Tha” będzie moż­na obej­rzeć od 04.03 w każ­dą sobo­tę (o godz. 14.00 i 16.00) i nie­dzie­lę (o godz. 15.00).

Wstęp na miste­rium jest bez­płat­ny, choć zwłasz­cza dla grup, wska­za­na jest rezer­wa­cja miejsc na kon­kret­ny spektakl. 

Rezer­wa­cja jest moż­li­wa pod adre­sem e‑mail: misteriumsac@gmail.com oraz nume­rem tele­fo­nu: 22 722 10 24 lub 733 598 046.

Zwia­stun spek­ta­klu w YouTu­be: https://youtu.be/Ub_rHv9w5zU