Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1705844812257.jpg

W Kate­drze Olsz­tyń­skiej w dniu 13 stycz­nia 2024 r. Die­ce­zjal­na Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Olsz­ty­nie o godz. 11,00 pro­wa­dzi­ła ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O godzi­nie 12,00 odby­ła się Msza Świę­ta  pod prze­wod­nic­twem  J.M. Bisku­pa Archi­die­ce­zji War­miń­skiej Józe­fa Górzyń­skie­go i Księ­dza opie­ku­na WKC  Mariu­sza Kubic­kie­go. Wspól­no­ta dzię­ko­wa­ła za opie­kę Bożą w poprzed­nim roku i wypra­sza­ła łaski na 2024 r.