Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i wszyst­kich chęt­nych, w dniach 02 – 04.02.2024 roku w Oża­ro­wie Mazowieckim.

         W pierw­szych dniach lute­go spo­tka­li­śmy się na sku­pie­niu w naszym Pod­re­gio­nie Oża­row­skim
na sku­pie­niu dla wszyst­kich .
Roz­po­czę­li­śmy w dniu Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go  Mszą Świę­tą,  Zosta­ły przy­go­to­wa­ne dla wszyst­kich świe­ce, któ­re ksiądz poświę­cił w auli a następ­nie, pro­ce­syj­nie prze­szli­śmy do kapli­cy.
W pod­czas homi­lii ks. odniósł się do powsta­nia tego święta. 

Po kola­cji , krót­ka kon­fe­ren­cja i o godz. 20.00 roz­po­czę­ła się ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.

Po zakoń­cze­niu odpo­czy­nek i mil­cze­nie aż  do obia­du następ­ne­go dnia.

Po modli­twie poran­nej i śnia­da­niu, wygło­szo­na zosta­ła kon­fe­ren­cja przez Tere­sę Świ­der­ską na temat
„Prze­dłu­że­nie rąk Jezu­sa Chry­stu­sa na zie­mi.”.  Aby czy­nić dobro tutaj,. Pan posłu­gu­je się tobą i two­imi zmy­sła­mi.  Czy pozwa­lam MU na to???

Roz­wa­ża­nie Pisma św. w gru­pach,  Msza Św, Obiad. Po obie­dzie Spa­ce­ry, czas dla siebie .

Na spo­tka­niu ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych, oma­wia­li­śmy pro­po­zy­cje tema­tów do zeszy­tu for­ma­cyj­ne­go i Hasło na Odpust Majo­wy. Ani­ma­tor­ki pod­re­gio­nu przed­sta­wią ja  na spo­tka­niu z Radą Krajową.

Po kola­cji zosta­li­śmy zapro­sze­ni do ado­ro­wa­nia Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­rą to ado­ra­cję popro­wa­dził ks. dia­kon Jan.  Po ado­ra­cji oznaj­mił nam, że  zosta­je prze­nie­sio­ny do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. Tak więc poże­gna­li­śmy ks. dia­ko­na  z całe­go ser­ca. Towa­rzy­szył On nam kil­ka lat, w róż­nych for­mach, np. grał i śpie­wał na naszych mszach w domu Św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie.  Niech Mu Bóg bło­go­sła­wi tam gdzie teraz będzie.

W nie­dzie­lę na Mszy Świę­tej do Wspól­no­ty wstą­pi­ły dwie oso­by, z die­ce­zji płockiej.

Po zakoń­cze­niu mszy, życze­nia Księ­dzu Ksa­we­re­mu z oka­zji 30-lecia świę­ceń kapłań­skich, w imie­niu wszyst­kich zło­ży­ła Danu­sia Ilińska.

Po śnia­da­niu prze­ży­wa­li­śmy,  Świę­to,  z cia­stem kawą i życze­nia­mi,   Jed­na oso­ba ze Wspól­no­ty upie­kła pięk­ny  tort, a  inni przy­wieź­li cia­sto i tak wszy­scy cie­szy­li­śmy się razem z księdzem.

Potem ksiądz Ksa­we­ry wygło­sił temat i wszy­scy razem , pod prze­wod­nic­twem Księ­dza Ksa­we­re­go, Zatań­czy­li­śmy dla Pana Boga Walc. Ksiądz zaśpie­wał i zagrał.

Obia­dem zakoń­czy­li­śmy nasze spo­tka­nie.             Następ­ne  08 – 10.03.2024.

     Do zoba­cze­nia!   
link do zdjęć od Elż­bie­ty KLIKNIJ TU        

Elż­bie­ta.