Miej­sce reko­lek­cji: Dom Misyj­ny św. Waw­rzyń­ca i Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18 Częstochowa: 

kon­to: Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18:                                               16 1240 1213 1111 0010 0793 1421; 

Plan reko­lek­cji dla mał­żeństw i narze­czo­nych 09–11.02.2024  Pań­stwem Jac­kiem i Jadwi­gą Pulkowskich

  Temat: Wychowanie chrześcijańskie  dziś-czy jest możliwe? 

Sło­wo Życia: „Ja sam i mój dom słu­żyć chce­my Panu”.
(Joz 24,15)

DWCH 3. „Rodzi­ce, ponie­waż dali życie dzie­ciom, w naj­wyż­szym stop­niu są obo­wią­za­ni do wycho­wa­nia potom­stwa i dla­te­go muszą być uzna­ni za pierw­szych i głów­nych jego wycho­waw­ców. To zada­nie wycho­waw­cze jest tak wiel­kiej wagi, że jego ewen­tu­al­ny brak z trud­no­ścią dał­by się zastą­pić. Do rodzi­ców bowiem nale­ży stwo­rzyć taką atmos­fe­rę rodzin­ną, prze­po­jo­ną miło­ścią i sza­cun­kiem dla Boga i ludzi, aby sprzy­ja­ła całe­mu oso­bi­ste­mu i spo­łecz­ne­mu wycho­wa­niu dzie­ci. Dla­te­go rodzi­na jest pierw­szą szko­łą cnót spo­łecz­nych, potrzeb­nych wszel­kim społecznościom”. 

Konferencje i świadectwo będą transmitowane na żywo na stornie: YouTube sanktuarium krwi Chrystusa na żywo lub poniżej są wszystkie nagrania 7 filmów

Po Mszy św. I Kon­fe­ren­cja - „Czte­ry miło­ści, któ­re potrze­bu­je dziec­ko do nor­mal­ne­go roz­wo­ju”
PP. Jadwi­ga i Jacek Puli­kow­scy, 9.00 II Kon­fe­ren­cja „Miłość taty, miłość mamy, miłość wza­jem­na i miłość Boga” P. Jacek Puli­kow­ski,     12.00 III Kon­fe­ren­cja „Hie­rar­chia waż­no­ści w miło­ści. Spo­so­by budo­wa­nia wię­zi ojca z dziec­kiem” P. Jacek Puli­kow­ski„ IV Kon­fe­ren­cja: „Wycho­wa­nie dzie­ci do czy­sto­ści, wła­ści­we rozu­mie­nie sek­su­al­no­ści” — P. Jacek Puli­kow­ski,
20.45 Świa­dec­two Joan­ny i  Rafa­ła Patyra

Pią­tek 09.02.2024

         17.30 Msza św. w Sanktuarium

Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski-homi­lia i ks. Mariu­sza Szy­ku­ła, ks. Łukasz Tar­now­ski — Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa CPPS

          — Po Mszy św. I Kon­fe­ren­cja - „Czte­ry miło­ści, któ­re potrze­bu­je dziec­ko do nor­mal­ne­go roz­wo­ju”
PP. Jadwi­ga i Jacek Pulikowscy

         19.45<>20.00  kolacja

20.45 spo­tka­nie wspól­ne rodzi­ców i dzie­ci w auli

Sobo­ta 10.02.2024

         7.45 Modli­twa w kapli­cy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

         9.00 II Kon­fe­ren­cja w Sank­tu­arium: „Miłość taty, miłość mamy, miłość wza­jem­na i miłość Boga” P. Jacek Pulikowski

         12.00 III Kon­fe­ren­cja w Sank­tu­arium: „Hie­rar­chia waż­no­ści w miło­ści. Spo­so­by budo­wa­nia wię­zi ojca z dziec­kiem” P. Jacek Pulikowski

          13.45<>14.00 Obiad

         16.00 Ado­ra­cja w Sanktuarium(Okazja do Sakra­men­tu Pokuty)

         17.30 Msza św. w Sank­tu­arium: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski- homi­lia i Damian Siwic­ki — Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa (CPPS)

          — Po Mszy św. IV Kon­fe­ren­cja: „Wycho­wa­nie dzie­ci do czy­sto­ści, wła­ści­we rozu­mie­nie sek­su­al­no­ści”. P. Jacek Pulikowski

          19.45<>20.00  kolacja

        20.45 Świa­dec­two Joan­ny i  Rafa­ła Patyra

             Dzie­ci i mło­dzież z opie­ku­na­mi są na Mszy parafialnej/lub mają zajęcia

Nie­dzie­la 11.02.2024

         7.45 Modli­twa w kapli­cy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

            9.15 V Kon­fe­ren­cja-Godzi­na Pytań ( aula)

             11.00 Msza św. w Domu Misyj­nym (kaplica/aula)           

          12.00 Obiad 

 Zakoń­cze­nie reko­lek­cji AMDG !

Uwa­ga!  Godzi­na Pytań pole­ga na bez­po­śred­nim lub pośred­nim (na kart­kach ano­ni­mo­wo) zada­wa­niu pytań pro­wa­dzą­cym reko­lek­cje razem z kapła­nem. Ci, któ­rzy nie będą mogli bez­po­śred­nio zada­wać pytań pro­wa­dzą­cym reko­lek­cje pro­si­my o przy­sy­ła­nie pytań bądź pro­ble­mów doty­czą­cych spraw mał­żeń­skich lub rodzin­nych, lub ducho­wo­ści mał­żeń­skiej na poniższy 

Uwa­gi Organizacyjne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum 

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

e‑mail:  boguslaww62@gmail.com lub tel. 694 451 259  do 04.02.2024 r.

- ofia­ra dla Pań­stwa Puli­kow­skich dla korzy­sta­ją­cych z kon­fe­ren­cji z zewnątrz: taca Msza św. 10.02.24 rok godz. 17.30