• Die­ce­zjal­ne  uro­czy­sto­ści odpu­sto­we odby­ły się 23 paź­dzier­ni­ka 2021 r. w para­fii Św. Józe­fa w Olsz­ty­nie według porząd­ku:

  Godz. 14 — Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu — pro­wa­dzi­li —  Tere­sa Kujaw­ska i Bog­dan Szew­czyk- ani­ma­to­rzy die­ce­zjal­ni WKC,

  Godz. 15 — Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

  Godz. 15,15 — Msza Św. pro­wa­dzo­na przez Ks. Prze­my­sła­wa Nożyń­skie­go  — opie­ku­na WKC w para­fii, z udzia­łem — Ks. Andrze­ja Szy­mań­skie­go — Mode­ra­to­ra WKC w Pod­re­gio­nie Swa­rzew­skim  — wygło­sił Homi­lię, Ks. Woj­cie­cha Łozow­skie­go i Ks. Toma­sza Niedzielskiego.                    W trak­cie Mszy Św. do Wspól­no­ty wstą­pi­ły  sio­stry Kata­rzy­na Berk i Danu­ta Śmiecikowska

                                           Dary skła­da­li przed­sta­wi­cie­le Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Archi­die­ce­zji Warmińskiej.

  Godz. 16,30 — aga­pa w Domu Parafialnym.

   W uro­czy­sto­ściach wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Bar­to­szyc, Jabłon­ki, Kętrzy­na, Kozło­wa, Lidz­bar­ka War­miń­skie­go, Olsz­tyn­ka i Olsztyna.

  Dzię­ku­je­my sio­strom i bra­ciom z WKC przy Para­fii Św. Józe­fa za ugosz­cze­nie nas.

 • zobacz wię­cej KLIKNIJ TU