Uroczystość odpustowa ku czci św. Kaspra del Bufalo

w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze. 

Sobo­ta 23 października

10:00 — Eucharystia

11:00 — spo­tka­nie z Misjo­na­rzem      Krwi Chry­stu­sa — ks. Igna­cym Jaku­biak oraz z ks. Szy­mo­nem Toł­kacz w sal­ce przy ul. Kasprowicza

- Poczę­stu­nek

- Kon­fe­ren­cja — wygło­szo­na przez ks. Igna­ce­go CPPS
— Wspól­ne śpie­wa­nie przy gitarze
— Czas we wspólnocie
— Zakoń­cze­nie wspól­ną modli­twą i indy­wi­du­al­nym bło­go­sła­wień­stwem reli­kwią św. Kaspra del Bufalo.

ZAPRASZAMY do obejrzenia i wspomnienia!!!

W uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej ku czci św. Kaspra uczest­ni­czy­li: ks. Igna­cy Jaku­biak CPPS – Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go, ks. Szy­mon Toł­kacz - Opie­kun Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oraz Józef  Siwic­ki – Ani­ma­tor Pod­re­gio­nu, Edward Jało­wic­ki i Ryszard Dia­kow­ski– Ani­ma­to­rzy Die­ce­zjal­ni z Die­ce­zji: Legnic­kiej i Wro­cław­skiej,  jak rów­nież Zie­lo­no­gór­ska Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się Eucha­ry­stią gdzie cele­bro­wa­li ją wyżej wymie­nie­ni Kapła­ni. Ks. Igna­cy CPPS wygło­sił odpu­sto­wą homi­lię. Po Mszy św. przez Wspól­no­tę były roz­da­wa­ne ksią­żecz­ki pt: „Sło­wo Życia”, obraz­ki z reli­kwią Krwi Chry­stu­sa i wizy­tów­ki z zapro­sze­niem na spo­tka­nie Wspól­no­to­we. Następ­nie prze­szli­śmy do sal­ki na aga­pe dalej przy akom­pa­nia­men­cie gita­ry i bęben­ków śpie­wa­li­śmy pio­sen­ki, któ­re nas otwie­ra­ły do dawa­nia świa­dectw i było to wstę­pem do słu­cha­nia kon­fe­ren­cji wygło­szo­nej przez Mode­ra­to­ra Pod­re­gio­nu. Na zakoń­cze­nie było bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią św. Kaspra.

Eucha­ry­stia w inten­cji Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa(CPPS), Księ­ży Opie­ku­nów, Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i ich rodzin.

Po Mszy św. małe pre­zen­ci­ki: ksią­żecz­ka pt. „Sło­wo Życia”, obra­zek z Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa i wizy­tów­ka z zapro­sze­niem na wspól­no­to­we spo­tka­nie oraz cukiereczek.

                              

Aga­pe, wspól­ne śpie­wa­nie, świa­dec­twa, kon­fe­ren­cja, czas bycia razemIndy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Św. Kaspra


zobacz wię­cej na stro­nie zie­lo­no­gór­skiej KLIKNIJ TU