Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

W dniach 22–24.10.2021r. odby­ło się sku­pie­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Domu Misyj­nym w Łabuń­kach z Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go. Połą­czo­ne było z uro­czy­sto­ścią odpu­sto­wą św. Kaspra i wstą­pie­niem nowych człon­ków do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Był to dla nas rado­sny i owoc­ny czas, jaki dał nam Pan. Pro­gram był uroz­ma­ico­ny i spo­ty­ka­li­śmy się; na wspól­nej modli­twie jak jutrz­nia, nie­szpo­ry, róża­niec, Apel Maryj­ny, na ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, na Eucha­ry­stii w któ­rej rów­nież uczest­ni­czy­li miej­sco­wi, na słu­cha­niu Sło­wa Boże­go , na roz­wa­ża­niu Sło­wa Boże­go w gru­pach, na prze­pro­wa­dzo­nych kon­fe­ren­cjach przez mode­ra­to­ra ks. Krzysz­to­fa Suro­wa­niec CPPS.,  tak­że na wspól­nie spę­dzo­nym cza­sie  przy sto­le , przy posił­ku, kawie i ciast­ku. Dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za otrzy­ma­ne łaski jaki­mi nas obda­rzył. Każ­dy wra­cał do domu zado­wo­lo­ny, peł­ny rado­ści, napeł­nio­ny Duchem św., to poka­zu­je nam, że  pomi­mo trud­nej sytu­acji epi­de­micz­nej czy też komu­ni­ka­cyj­nej, jest moc­na potrze­ba ducho­wa spo­tka­nia się w rodzi­nie, to świad­czy o naszej wie­rze o bli­sko­ści z dru­gim czło­wie­kiem w któ­rym jest Bóg.

Niech będzie zawsze bło­go­sła­wio­ny i uwiel­bio­ny Jezus ‚któ­ry nas Krwią Swo­ją odku­pił.

                                                            Maria Kaź­mier­czak

Modli­twa

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go

Wspól­nie spę­dzo­ny czas

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Foto: Czer­ny Kot — zobacz jesz­cze KLIKNIJ TU